stu nicholls dot com | menu - Professional dropdown #3
  Zorunlu Açıklama !

8 Temmuz 2015 Çarşamba   


HSYK atamalarında Cumhurbaşkanı ve Meclis`e yetki verilmesini nasıl buluyorsunuz?
Olumlu
Olumsuz
Yorum Yok
 


 
 
 
 
 
 
 Aklınıza Takılan Sorular ve Cevapları  

 

hyuy-md:29/fıkra:2-6 reddi-hakim


Hyuy.md:29/fıkra:2-6 ya göre reddi-hakim talebimizi,aile mahkemesinde görülmekte olan davanın bitiminde hyuy md:35/son `a göre hüküm ile beraber TEMYİZ EDEREK YARGITAYA GÖNDERDİK..bu durumda hakimin verdiği hüküm yürürlüğe girermi??? hüküm neticesinde İİK. kanununa göre İlamlı icra oluşumu olurmu..bu hüküm yargıtaydan onaylanıncaya kadar,geçerliliği varmıdır kesinleşirmi???

Soruyu Cevaplayan : İdeal Hukuk Bürosu Çalışanları

-------------------------------------------------------------------------------- kesinleşmeden icraya konulabilecek kararlar davaların türüne göre değişmektedir. kesinleşmden icraya konulamayacak kararların başlıcaları şunlardır: 1. Nafaka davaları hariç tüm aile mahkemesi davaları kesinleşmden icraya konulamaz. mesela; boşanma ile karar verilen tazminatlar ve bunların ferileri niteliğindeki avukatlık ücreti, mahkeme masrafı vs. kesinleşmeden icraya konamaz. 2. Gayrimenkulün aynına ilişkin davalar kesinleşmden icraya konamaz. 3. Ceza davaları kesinleşmeden icraya konulamaz. 4. Menfi tespit davalarına ilişkin karar ve ferileri kesinleşmeden icraya konulamaz.(Bu konuda 5236 sayılı Kanunla mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunum:443`ü okumanızı salık veririz ...) YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2005/16713 K. 2005/20755 T. 25.10.2005 • TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kesinleşmeden İnfaz Edilemeyecek İlamlardaki Eklentiler Kesinleşme ile İstenebileceğinden Faiz Hesabının Buna Göre Yapılması Gereği ) • KESİNLEŞMEDEN İNFAZ EDİLEMEYECEK İLAM ( Eklentiler de Kesinleşme ile İstenebileceğinden Faiz Hesabının Buna Göre Yapılması Gereği - Tapu İptali ve Tescil Talebi ) • İLAMLARDAKİ EKLENTİLER ( Kesinleşme ile İstenebileceğinden Faiz Hesabının Buna Göre Yapılması Gereği - Tapu İptali ve Tescil Talebi ) 1086/m. 443/4 ÖZET : Takip dayanağı ilamda faizin başlangıcı hususunda bir hüküm bulunmaması halinde karar tarihinden itibaren faiz istenebilir. Ancak hükmün infazı için kesinleşme gerekiyorsa ilamda yer alan eklentiler de ilamın kesinleşmesinden sonra talep edilebilir. Bu nedenle faiz hesabı buna göre yapılmalıdır. Takip dayanağı ilam, tapu iptali ve tescile ilişkin olduğundan kesinleşmeden infaz olunamaz. Söz konusu ilamın eklentilerinin infazı için kesinleşme zorunludur. DAVA : Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; Takip dayanağı ilamda faizin başlangıcı konusunda bir hüküm bulunmaması halinde karar tarihinden itibaren faiz istenebilir. Ancak, hükmün infazı için kesinleşmesi gereken hallerde ise, ilamda yer alan eklentiler de ilamın kesinleştiği tarihte istenebilir hale geleceğinden faizin kesinleşme tarihinden itibaren hesaplanması ve itirazın bu kurallar çerçevesinde değerlendirilmesi gereklidir ( İçtihadı Birleştirme Hukuk B. Genel Kurulu`nun 24.11.1995 tarih 1994/2 E. - 1995/2 K. sayılı kararı ). Somut olayda, takip dayanağı ilama konu uyuşmazlık tapu iptal ve tescile ilişkin olup, taşınmazın aynı ile ilgili bulunduğundan H.U.M.K.`nun 443/4. maddesi gereğince kesinleşmeden infazı mümkün değildir. Takip konusu yapılan avukatlık ücreti ve yargılama giderleri de esasın eklentisidir. İlamın esası kesinleşmeden infaz edilemeyeceğine göre, eklenti ve ayrıntıları da doğal olarak kesinleşmeden infaz olunamaz. O halde mahkemece takipte talep edilen alacak kalemlerine ilamın kesinleşme tarihi olan 04.05.2005 tarihinden itibaren 3095 Sayılı Yasanın 1. maddesi uyarınca yasal faiz hesaplanarak sonuca gidilmesi gerekirken, karar tarihinden faiz hesaplanması isabetsizdir. Ayrıca, takip talepnamesinde "yasal faizi ile birlikte" ödenmesi istenen 4.673.611.902.-TL toplam alacak içerisinde 1.500.000.000.- TL "işlemiş faiz de" vardır. Bu durumda, işlemiş faizinde içinde bulunduğu toplam alacak için tahsil tarihine kadar faiz talep edildiğinden alacaklının bu istemi Borçlar Kanunu`nun 104/son maddesine aykırıdır. Bir başka anlatımla, alacaklının faize faiz istemi vardır. Bu durumda, şikayet kabul edilerek takip tarihinden sonra işletilecek faizin işlemiş faiz dışındaki alacak kalemleri üzerinden hesaplanması gerektiğine karar verilmesi yerine yazılı şekilde anılan şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi doğru değildir. SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 25.10.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Geldiğiniz sayfaya geri dönmek için tıklayın
 
İdeal Hukuk Bürosu İdeal Hukuk ve Düşünce Derneği www.hasansen.av.tr

Bu Site İdeal Hukuk Bürosu'nun Bir Portal Hizmetidir. Tüm Hakları İdeal Hukuk Bürosu'na Aittir.