stu nicholls dot com | menu - Professional dropdown #3
  Zorunlu Açıklama !

4 Temmuz 2015 Cumartesi   


HSYK atamalarında Cumhurbaşkanı ve Meclis`e yetki verilmesini nasıl buluyorsunuz?
Olumlu
Olumsuz
Yorum Yok
 


 
 
 
 
 
 
 Aklınıza Takılan Sorular ve Cevapları  

 

karar düzeltmede süre geçmiş midir


sayın avukat acil olarak yazarsanız memnun olurum.danıştay İdare mahkemesinin red kararını onadı.Bu karar tarafıma 10/5/2010 tarihinde tebliğ edildi.Bende danıştay `a gönderilmek üzere 25/5/2010 tarihinde karar düzeltme için müracaat ettim. Danıştay karar düzeltme talebimi 15 günlük süre geçti diye red etti.Teblig tarihi 10/5/2010 karar Düzeltme için idare mahkemesine verdiğim tarih 25/5/2010 dur.Danıştay karar düzeltme süresi olan 15 günlük süre geçmiş midir.Saygılarımla 06/7/2010

Soruyu Cevaplayan : Nizam İpekçi

Genel olarak,sözlü ve ser`i usulün uygulandığı davalar ve taraflardan biri veya vekilinin hazır bulunmadığı duruşmada verilen kararlara karşı,temyiz,itiraz veya "karar düzeltme"süreleri karaRIN TARAFLARDAN HER BİRİNE TEBLİĞİ İLE İŞLEMEYA BAŞLAR.tEBLİĞ SÜRESİNİN HESABINDA TEBLİGATIN YAPILDIĞI İLK GÜN HESABA KATILMAZ.sİZİN KARARI TEBLİĞ ETTİĞİZ TARİH 10.05.2010 TARİHİ VE KARARI TEMYİZ ETTİĞİZ TARİHDE 25.05.2010 TARİHİ VE KARAR DÜZELTME DİLEKÇESİNİN HARÇLANDIRILDIĞI TAİH DE AYNI TARİHİ TAŞIYORSA 15 GÜNLÜK kd`SÜRESİ GEÇMEMİŞTİR.bU DURUMDA ÖNCELİKLE KANUNUN EKSİK UYGULANMASINDAN DOLAYI(kANUNA AYKIRILIK) humk.M:445 VE BUNA KOŞUT DÜZENELEME İÇEREN 2577 s. iyu kANUNU" NUN 53. MADDESİ GEREĞİNCE yARGILASMANIN yENİLENMESİ İSTENEBİLİR. bU BAŞVURUDAN SONUÇ ALINAMAZSA YAPILACAK SON İŞLEM YİNE,iyu kANUNU M:51 VE cmuk` GEREĞİNCE,"KANUN YARARINA BOZMA YOLUNA BAŞVURULABİLİR Yargılamanın yenilenmesi Madde 53 1. (Değişik birinci cümle : 5.4.1990 – 3622/22 md.) Danıştay ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinden verilen kararlar hakkında, aşağıda yazılı sebepler dolayısıyla yargılamanın yenilenmesi istenebilir. a) Zorlayıcı sebepler dolayısıyla veya lehine karar verilen tarafın eyleminden doğan bir sebeple elde edilemeyen bir belgenin kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması, b) Karara esas olarak alınan belgenin sahteliğine hükmedilmiş veya sahte olduğu mahkeme veya resmi bir makam huzurunda ikrar olunmuş veya sahtelik hakkındaki hüküm karardan evvel verilmiş olup da, yargılamanın yenilenmesini isteyen kimsenin karar zamanında bundan haberi bulunmamış olması, c) Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün, kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması, d) Bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun mahkeme kararıyla belirlenmesi, e) Lehine karar verilen tarafın, karara etkisi olan bir hile kullanmış olması, f) Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile davanın görülüp karara bağlanmış bulunması, g) Çekinmeye mecbur olan başkan, üye veya hakimin katılmasıyla karar verilmiş olması, h) (Değişik: 10.6.1994 – 4001/23 md.) Tarafları, konusu ve sebebi aynı olan bir dava hakkında verilen karara aykırı yeni bir kararın verilmesine neden olabilecek kanuni bir dayanak yokken, aynı mahkeme yahut başka bir mahkeme tarafından önceki ilamın hükmüne aykırı bir karar verilmiş bulunması, ı) (Ek: 15.7.2003 – 4928/6 md.) Hükmün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması. 2. Yargılamanın yenilenmesi istekleri esas kararı vermiş olan mahkemece karara bağlanır. 3. (Değişik birinci cümle: 15.7.2003 – 4928/6 md.) Yargılamanın yenilenmesi süresi, (1) numaralı fıkranın (h) bendinde yazılı sebep için 10 yıl, (1) numaralı fıkranın (ı) bendinde yazılı sebep için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl ve diğer sebepler için 60 gündür. Bu süreler, dayanılan sebebin istemde bulunan yönünden gerçekleştiği tarihi izleyen günden başlatılarak hesaplanır.[14] Kararın düzeltilmesi Madde 54 1. (Değişik birinci cümle: 5.4.1990 – 3622/23 md.) Danıştay dava daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurullarının temyiz üzerine verdikleri kararlar ile bölge idare mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri kararlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere kararın tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde taraflarca; a) Kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların, kararda karşılanmamış olması, b) Bir kararda birbirine aykırı hükümler bulunması, c) Kararın usul ve kanuna aykırı bulunması, d) (Değişik: 5.4.1990 – 3622/23 md.) Hükmün esasını etkileyen belgelerde hile ve sahtekarlığın ortaya çıkmış olması, Hallerinde kararın düzeltilmesi istenebilir. 2. Değişik: 5.4.1990 – 3622/23 md.) Danıştay dava daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulları ile bölge idare mahkemeleri, kararın düzeltilmesi isteminde ileri sürülen sebeplerle bağlıdırlar. 3. (Değişik: 10.6.1994 – 4001/24 md.) Kararın düzeltilmesi istekleri esas kararı vermiş olan daire, kurul ve bölge idare mahkemesince incelenir. Dosyanın incelenmesinde tetkik hakimliği yapanlar, aynı konunun düzeltme yoluyla incelenmesinde bu görevi yapamazlar.[15]


Geldiğiniz sayfaya geri dönmek için tıklayın
 
İdeal Hukuk Bürosu İdeal Hukuk ve Düşünce Derneği www.hasansen.av.tr

Bu Site İdeal Hukuk Bürosu'nun Bir Portal Hizmetidir. Tüm Hakları İdeal Hukuk Bürosu'na Aittir.