stu nicholls dot com | menu - Professional dropdown #3
  Zorunlu Aklama !

6 Temmuz 2015 Pazartesi   


HSYK atamalarnda Cumhurbakan ve Meclis`e yetki verilmesini nasl buluyorsunuz?
Olumlu
Olumsuz
Yorum Yok
 


 
 
 
 
 
 
Yönetmelikler  
   


TRKYE ELEKTRK DAITIM A.. GENEL MDRL (TEDA) TESS VE BASILI EVRAKTAN REKLAM AMACIYLA YARARLANMA ESASLARI HAKKINDA YNETMELK


No :

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

Madde 1 Bu Ynetmeliin amac; Trkiye Elektrik Datm A. . Genel Mdrl ve hissedar olduu irketlere ait tesis ve basl evrakn reklam amacyla kullanmndan doan haklardan yararlanmada gznnde bulundurulacak usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 Bu Ynetmelik; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayl Karayollar Trafik Kanunu'nun ilgili hkmlerine uyulmas zorunluluu sakl kalmak zere kanunlarla yasaklanm konular dnda kalan ve ilgili mlki amirler ile izin alnmas gereken yetkili kurululardan "uygun" izni alnm reklamlar kapsar.

Dayanak

Madde 3 Bu Ynetmelik; 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayl Kanun hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

Madde 4 Bu Ynetmelikte geen;

TEDA: Trkiye Elektrik Datm A. . Genel Mdrln,

Bal irketler: TEDA'n hissedar olduu irketleri,

Szleme: TEDA Genel Mdrl, bal genel mdrlk ve irketler ile reklam amacyla tesis ve basl evrak kullanacaklar arasnda yazl olarak yaplan anlamay,

Tesis: TEDA Genel Mdrlne bal genel mdrlk ve irketlere ait alak gerilim hava hatlarn tayan direkler ile aydnlatma direklerinden uygun grlenleri, ayrca d cepheleri boyanarak reklam iin kullanlacak bina tipi trafo merkezlerinden uygun grlenleri,

Basl evrak: TEDA Genel Mdrl ve hissedar olduu irketleri tarafndan dzenlenen basl evraktan uygun grlenleri,

A tipi levhalar: Aslarak kullanlan sa levhalar,

B tipi levhalar: Pano eklinde direk eksenli giydirme levhalar,

Reklam levhas: Ebatlar bu Ynetmelik ve ilgili kurulua belirlenen bir veya iki yznde reklam metni veya iaretleri bulunan kl, ksz levhalar,

ifade eder.

KNC BLM

Reklam Levhalarnn zellikleri ve Montaj

Reklam levhasnn lleri

Madde 5 Reklam levhalar; (A tipi) aslacak sac levhalar ve (B tipi) pano eklinde direk eksenli giydirme levhalar olarak iki eit kullanlr. (A) tipi reklam levhalarnn eni 90 cm. boyu 125 cm, kalnl ise 2 mm'yi aamaz ve levhann kenar keskinlikleri giderilir.

Plexiglass , polikarbon , fiber, sac, cam ve alminyum malzemeden yaplm levhalarn boyu 30 cm'yi geemez . Bu tr levhalar yalnzca aydnlatma amal direklerde kullanlr.

Reklam levhasnn montaj

Madde 6 A tipi reklam levhalarnda sac levhay tayacak metal konsol, elektrik direine kelepeli bilezik, cvata somunlarla cadde eksenine dik olarak balanr. Levhann konsola balanmas iin levha zerinde iki adet sabit halka ve konsol zerinde iki adet kanca bulunur. Halka ve konsollar levhay gvenilir biimde tayacak ekilde olmaldr. Kancalar, halkalarn hareketine imkan verecek ve ayn zamanda levhann rzgar etkisi ile kancadan kurtulmasn nleyecek ekilde dzenlenir. Levhann alt yatay kenarnn yere uzakl en az 4 metre olmaldr.

B tipi direk eksenli pano levhalar kelepe ve benzeri balant aparatlar ile direk eksen alnarak direin kaplanmas suretiyle montaj yaplr. Alt yatay kenarnn yere uzakl en az 275 cm veya en az 50 cm olur. Balant resimleri TEDA'dan temin edilir.

Bir diree ikinci reklam levhas aslmas

Madde 7 Bir elektrik direine ikiden fazla reklam levhas aslmasna izin verilmeyecei gibi bir direk zerinde (A) yada (B) tipi reklam levhalarnn birlikte kullanlmasna da msaade edilmez.

A tipi ikinci sac levha yine yol eksenine dik ekilde ve direk eksen alnmak suretiyle dier levhann simetrii olacak biimde monte edilir. kinci sac levhadan da ayrca cret alnr.

B tipi reklam levhalarnda direk eksen alnarak yol eksenine dik ekilde birbirine paralel e llerde reklam panolar kullanlr.

Reklam levhasnn zellii

Madde 8 A Tipi reklam levhasnda kullanlan boya ve her trl malzeme szleme sresince ak hava artlarndan etkilenip, bozulmayacak nitelikte ve ksz olmaldr.

B tipi reklam levhalarnda; kullanlacak malzeme, szleme sresince ak hava artlarndan etkilenip, bozulmayacak nitelikte olmaldr. 2918 sayl Karayollar Trafik Kanununun ilgili hkmlerine uyulmas zorunluluu sakl kalmak zere, uygun mahallerde kl ve ksz olarak kullanlr.

Reklam levhasnn kullanlamayaca yerler

Madde 9 Yksek ve orta gerilim hava hatlar direkleri, can ve mal emniyetini tehlikeye sokacak bina tipi trafo merkezleri ile kesici l kabin tesisleri reklam amacyla kullanlamaz.

Bina tipi trafo merkezlerine reklam verilmesi

Madde 10 TEDA'n uygun grecei bina tipi trafolara d cephelerinin boyanmas ve kaplanmas suretiyle reklam verilebilir. Binann reklam yaplacak cepheleri boyandktan veya kaplandktan sonra dier cepheleri de uygun bir renkle ve kaplama ile reklam veren tarafndan szleme sresince ak hava artlarndan etkilenmeyecek ekilde boyanr ve kaplanr.

Boyama ve kaplama esnasnda uzun sreli elektrik kesintisine maruz kalacak binalar reklam konusunda tercih edilmez. Boyama ve kaplama srasnda lm tehlike iareti mutlaka gzkr bir yerde ve ekilde olmaldr.

Direk, bina ve benzeri yerlere reklam amal boya, kaplama ve bunun gibi ileri yapacak olan ekip elemanlarnn i gvenliini salamaya ynelik tedbirleri almak, TEDA'a bilgi verilmek suretiyle reklam verene aittir.

NC BLM

dari Konular

Reklam cretinin belirlenmesi

Madde 11 Elektrik direklerinin, bina tipi trafo ve kesici l kabinlerinin reklam amacyla kullanmlarndan doan hak ve cretlerini belirlemeye, szleme sresi sonunda deitirmeye TEDA Genel Mdrl Ynetim Kurulu ile messeselerde ynetim komiteleri yetkilidir.

Szlemenin imzalanmas

Madde 12 Taleplerin uygun grlmesi halinde istek sahibi ile "Elektrik Direkleri ve Bina Tipi Trafo Merkezleri" szlemesi imzalanr.

Reklam levhasnn yerine aslma sresi

Madde 13 Levha, szleme yrrle girdikten sonra onbe takvim gn ierisinde ilgili kurulularn denetiminde nceden uygun grlen yere reklam veren tarafndan taklr.

Reklam levhasnn metninin deitirilmesi

Madde 14 lleri, konumu, ekli, metni nceden belirlenen reklam levhalar ilgili kurulularn izni alnmadan hi bir ekilde deitirilemez. Deitirildiinin tespiti halinde her trl demontaj ve montaj bedeli reklam verene ait olmak zere sklr. Durum yaz ile reklam verene bildirilir. Bir ay iinde teslim alnmayan levhalar ile ilgili herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Reklam levhasnn asld direin ve trafo binasnn yerinin deitirilmesi

Madde 15 Reklam amacyla kullanlan elektrik direi veya trafo binas yerinin herhangi bir nedenle deitirilmesi veya sklmesinin zorunluluk arz ettii durumlarda reklam verene baka bir direk veya trafo binas teklif edilir. Aktarma esnasnda reklam levhasnn asl olmad sre on be takvim gnn geerse bu sre szlemeye cretsiz olarak ilave edilir. Reklam veren, teklif edilen yeni direi veya trafo binasn benimsemez ise mevcut direi veya trafo binasn kapsayan reklam creti kullanlmad sre ile orantl olarak hesaplanr. Hesaplanan reklam kullanm creti (vergiler hari) reklam verene iade edilir.

Reklam levhasnn verecei zararlar

Madde 16 Reklam amacyla elektrik direine monte edilen reklam levhas ve bina tipi trafo merkezlerinin d cephesine yaplacak boyama panolar nedeniyle nc ahslara verilebilecek zararlarla, TEDA'n urayaca maddi ve manevi zararlardan dolay; Reklam veren, belirtilen tm zararlar gerek nc ahslara, gerek TEDA'a kar tazmin etmeyi, buna benzer nedenlerle TEDA'n herhangi bir ekilde demede bulunmas halinde bu mebla TEDA'a demeyi peinen kabul ve taahht eder.

Reklam levhasnn sigorta edilmesi

Madde 17 Reklam veren, reklam amacyla elektrik direine monte edilen reklam levhasnn TEDA ve nc ahslara verebilecei zararlara (yangn, infilak, yldrm, grev, lokavt, kargaalk, halk hareketleri, kt niyetli hareketler, terr, dahili su, deprem, heyelan, frtna, ara arpmas, yer kaymas, enkaz kaldrma masraflar, kar arl, lm ve yaralanma ve benzeri) kar her trl masraflar kendisine ait olmak zere sigorta yaptrmak mecburiyetinde olup, szkonusu sigorta polieleri szleme tarihinden itibaren on be takvim gn ierisinde TEDA'a teslim edilir.

Reklam verenin szleme artlarna uymamas

Madde 18 Bu Ynetmelik hkmlerine ve bu hkmler dorultusunda hazrlanan szlemede yer alan hususlara reklam verenin uymamas halinde szleme hkmlerinin yerine getirilmesi yazl olarak reklam verenden istenir. stein on be gnlk srenin sonunda yerine getirilmemesi halinde, bu srenin bitiminde szleme sona ermi saylr ve pein alnan reklam creti ile kesin teminat irat kaydedilir.

Reklam verenin lm

Madde 19 Reklam verenin lm halinde TEDA szlemeyi mnfesih addedip etmemekte serbesttir. TEDA diledii takdirde taahhd, reklam verenin miraslar ile ayn artlar altnda devam ettirmek cihetini tercih edebilir. Bu takdirde keyfiyet miraslar ile ek bir anlamaya balanr.

Reklam verenin iflas

Madde 20 Reklam verenin iflas halinde szleme kendiliinden mnfesih olur.

Vergi, resim ve har

Madde 21 Bu Ynetmelik kapsamna giren reklamlarla ilgili her trl vergi, resim ve harlar reklam verene aittir.

Szlemenin yrrle girmesi

Madde 22 Bu Ynetmelik kapsamna giren reklamlarla ilgili szleme imzaland tarihten itibaren yrrle girer. lgili mercilerden yasal izin alnmas ve benzeri ykmllkler reklam verene aittir. Bu hususlarda TEDA'n herhangi bir sorumluluu yoktur. Yasal olmayan herhangi bir eksiklik nedeniyle TEDA'n akdi fesih hakk her zaman sakldr.

DRDNC BLM

cret Belirlenmesi, Szlemenin mzalanmas

Basl evrakn reklam amacyla kullanlmas durumunda cretin tespiti

Madde 23 Basl evrakn uygun yerlerinin reklam amacyla kullandrlmasna dair cretler TEDA'ca bir tarife ile belirlenebilecei gibi ak artrma ile de tespit edilebilir. Bu konuda karar TEDA'a aittir. Evrakta yer alacak reklamlarn adedi ile boyutlarnn belirlenmesine TEDA karar verir.

Reklam metninin kabul ve szlemenin imzalanmas

Madde 24 Reklam metinlerinin evrakta yer almasn isteyen kurulu ya da ahslar 2918 sayl Karayollar Trafik Kanunu'nun ilgili hkmlerine uyulmas zorunluluu sakl kalmak zere kanunlarla yasaklanm konular dnda kalan ve ilgili mlki amirler ile izin alnmas gereken yetkili kurululardan "uygun" izni almak zorundadrlar. Bu hususlar yerine getiren ve istekleri TEDA'ca uygun grlenler ile "Basl Evrak" szlemesi imzalanr.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Szlemelerin ekli

Madde 25 Bu Ynetmelik hkmleri erevesinde hazrlanan szlemelerin ekli ve usul TEDA tarafndan belirlenir.

Yrrlkten kaldrlan mevzuat

Madde 26 30/5/1998 tarihli ve 23358 sayl Resmi Gazetede yaymlanan TEDA'a Ait Tesis ve Basl Evraktan Reklam Amacyla Yararlanma Esaslar Hakknda Ynetmelik, yrrlkten kaldrlmtr.

Geici Madde 1 Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce TEDA'a ait tesis ve basl evraktan reklam amacyla yararlanma konusunda yaplm szlemeler bitim tarihine kadar yrrlkte kalr. Konuyla ilgili szleme yoksa ya da szlemede bitim tarihi belirtilmemise bu Ynetmeliin yaymn mteakip 90 (doksan) gnn bitimine kadar reklam sahipleri ile yeni bir szleme yaplr. Szlemesi yaplmayan reklamlar bu sre sonunda TEDA'ca kaldrlr. Szleme yaplncaya kadar geecek sre zarfnda doacak zararlardan reklam sahibi sorumludur.

Geici Madde 2 Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce yaplm ve elektrik tesislerinde veya basl evrakn zerinde reklam amacyla kullanlan levha ve metinlerin zellikleri bu Ynetmelikte belirtilen esaslara uymad takdirde reklam, szleme sresinin sonunda kullanmdan kaldrlr.

Yrrlk

Madde 27 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

Madde 28 Bu Ynetmelik hkmlerini Trkiye Elektrik Datm Anonim irketi Genel Mdr yrtr.

deal Hukuk Brosu deal Hukuk ve Dnce Dernei www.hasansen.av.tr

Bu Site deal Hukuk Brosu'nun Bir Portal Hizmetidir. Tm Haklar deal Hukuk Brosu'na Aittir.