stu nicholls dot com | menu - Professional dropdown #3
  Zorunlu Açıklama !

3 Temmuz 2015 Cuma   


HSYK atamalarında Cumhurbaşkanı ve Meclis`e yetki verilmesini nasıl buluyorsunuz?
Olumlu
Olumsuz
Yorum Yok
 


 
 
 
 
 
 
Tüzükler  
   


CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TEVKİFEVLERİNİN YÖNETİMİNE VE CEZALARIN İNFAZINA DAİR TÜZÜK (2)


No : 647

 

BAKANLIĞA VERİLECEK BİLGİ:

Madde 108 - Kurum müdürü, uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum edilmiş olan hükümlülerin bir müşahade merkezine nakillerini sağlamak amacı ile Bakanlığa bildirilmesi için durumu Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirir.

TASNİF:

Madde 109 - Hükümlüler; bulundukları infaz kurumlarında, 78 inci maddede yazılı esaslara göre tasnife tabi tutulurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İYİLEŞTİRME VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI TRETMAN

TANIM:

Madde 110 - (Değişik madde: 02/08/1983 - 83/6920 K.)

İyileştirme ve eğitim çalışmaları (tretman) hükümlüde, yasalara saygılı olarak yaşama düşünce ve duygusunun yerleşmesi, ailesine ve topluma karşı kişisel ve toplumsal sorumluluk duygusunun gelişmesi, normal yaşama uyması, geçimini sağlayabilmesi için uygulanan rejim, önlem ve yöntemlerin tümünü içerir.

Bunun için yapılacak öğretim, eğitim, meslek, sanat ve atölye çalışmalarının amacı, hükümlüleri Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ve Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven, Türkiye Cumhuriyetine, vatan ve milletin bölünmezliğine karışı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren, beden, zihin, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı biçimde gelişmiş bir yapıya, hür ve bilimsel düşünceye, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına ve onuruna saygılı, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek, bilgi, yetenek, beceri ve davranışlarını geliştirmek, birlikte çalışma ve işgörme alışkanlığı kazandırarak yaşama hazırlamak ve kendilerini, geçim ve mutluluklarını sağlayacak bir meslek sahibi yapmaktır.

Açık ve yarıaçık ceza infaz kurumlarıyla çocuk ıslah evlerinde ve çocuk cezaevlerinde bulunan hükümlüler, Bakanlığın onayıyla kurum dışındaki spor, eğitim, tiyatro vb. çalışmalara katılabilirler.

TIBBİ MUAYENE VE TEDAVİ:

Madde 111 - Hükümlüde, yukarıki maddede gösterilen amaçlara ulaşılmasına engel olabilecek sakatlık ve hastalıklar tespit edildiği takdirde, bunların giderilmesi için gerekli görülen her türlü tıbbi, cerrahi veya psikiyatrik tedaviye başvurulur.

ÇALIŞMA:

Madde 112 - Hükümlünün normal hayata dönüşünde ihtiyaçlarını kolaylıkla kazanabilecek ve kendisine ve ailesine yararlı olabilecek bir işle meşgul olması sağlanır.

HÜKÜMLÜLERİN HAK VE MENFAATLERİNİN KORUNMASI VE MANEVİ GELİŞMELERİ

Madde 113 - Kurum müdürü, moral bakımından hükümlü üzerinde etki yapabilecek her türlü hak ve menfaatlerinin korunmasında, gereğinde ilgililerle de temas etmek suretiyle kendisine yardımcı olur.

(Ek fıkra: 19/12/1989 - 89/14894 K.) Hükümlü ve tutukluların dinsel, ruhsal ve manevi yaşamalarının gereklerini yerine getirebilmelerine olanaklar ölçüsünde izin verilir.

TRETMANDA EŞİTLİK:

Madde 114 - Kadın hükümlüler; kanun, tüzük ve yönetmeliklerle diğer hükümlülere tanınmış olan her türlü haklardan, çalışma ve bakımdan eşit olarak faydalandırılırlar.

ÇOCUKLARA UYGULANACAK TRETMAN:

Madde 115 - Çocuklara uygulanacak tretmanda, yukarıda belirtilen hükümlerden başka aşağıdaki hususlar da nazara alınır:

a) Çocukların, kendilerine güven, büyüklerine saygı ve küçüklerine sevgi hislerini kuvvetlendirmek,

b) Ulusun ve ailenin bir ferdi olması bakımından kendisinde sorumluluk ve vakar hissini uyandırmak,

c) Kurumda bulunduğu sırada ve normal hayata dönüşte her türlü ihtiyaçlarını temin bakımından mesleki yetişmelerini sağlamak, gerekli eğitim ve öğretimi yapmak suretiyle kabiliyetlerini geliştirmek,

d) Ailesiyle ve toplumla ilişkilerini kolaylaştırmak,

e) Çocuk üzerinde kötü etki yapan etkenleri ve olumsuz hareketleri gidermek,

f) Çocuğun olumlu hareketlerini geliştirmek ve kendisini iyi yola yöneltmek.

Bu hususların sağlanmasında pedagojik ve psikolojik usullere başvurulur.

HÜKÜMLÜLERİN TRETMAN YÖNÜNDEN CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMASI VE NAKİLLERİ:

Madde 116 - Kapalı, yarı açık ve açık ceza evleri; kapalı ile başlayıp açık ile biten müterakki bir sistem teşkil etmezler.

Hükümlü, müşahade sonunda hakkında uygulanacak tretman bakımından durumuna uygun olan ceza evlerinden birine ayrılır.

Adalet Bakanlığınca, hükümlülerin ıslahındaki inkişaf nazarı itibare alınarak, hükümlü, bulunduğu kurumun teklifi üzerine, kapalı bir kurumdan yarı açık veya açık bir kuruma naklolunabileceği gibi, tretman yönünden, gerekli görüldüğü takdirde aynı tip ceza evleri arasında da nakiller yapılabilir.

Islah evlerinde güçlük arzeden veya tretmana karşı koyan hükümlüler kurumun teklifi ve Adalet Bakanlığının tasvibi ile diğer bir ıslah evine veya aynı kurumun ayrı kesimlerine nakledilmek suretiyle uygun tretmana tabi tutulurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : HÜKÜMLÜLERE VERİLECEK İZİN

MAZERET İZNİ:

Madde 117 - (Değişik madde: 17/08/1987 - 87/12046 K.)

Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerden, hükümlülük süresinin en az beşte birini iyi halle geçirenlere;

a) Anasının, babasının, eşinin, kardeşinin veya çocuğunun ölümü halinde, ölüm tarihinden itibaren onbeş günden çok süre geçmemiş olmak şartıyla, hükümlünün isteği, kurum müdürünün teklifi ve Cumhuriyet savcısının onayıyla,

b) Yukarda belirtilenlerden birinin hayatı için tehlike oluşturacak ciddi ve ağır hastalıkları veya zarara uğradıkları yangın, deprem, su baskını gibi afetler sebebiyle mazeretin resmen belgelendirilmesi halinde hükümlünün isteği, Cumhuriyet savcısının teklifi ve Adalet Bakanlığının onayıyla,

yol dışında bir günden on güne kadar mazeret izni verilebilir.

Yol için, gidilecek yer ve binilecek araç gözönünde bulundurularak dört günü geçmemek üzere yol süresi verilir.

Kendisine mazeret izni verilen hükümlü, kapalı cezaevinde ise muhafız gözetiminde, açık veya yarı açık cezaevinde ise gereğine göre muhafız gözetiminde veya serbestçe gönderilir.

Mevzuata göre muhafıza verilmesi gereken harcırah, ödenek bulunmaması halinde hükümlü tarafından karşılanabilir.

MAZERETİN TESPİTİ:

Madde 118 - Hükümlünün 117 nci maddede belirtilen sebeplere dayanarak, kurum müdürünün aracılığı ile Cumhuriyet Savcılığından izin isteğinde bulunması halinde, Cumhuriyet Savcılığı olay mahallinin ilgili ve yetkili mercilerine mazereti tespit ettirir.

Hükümlünün aile efradı tarafından, yukarda belirtilen olayların tespiti ile hükümlüye bilgi verilmesi için, olay mahallindeki Cumhuriyet Savcılığına baş vurulması halinde, Cumhuriyet Savcılığınca olay tespit ettirilerek, durum, hükümlünün bulunduğu kuruma en seri şekilde bildirilir.

(Ek fıkra: 02/08/1983 - 83/6920 K.; Değişik fıkra: 17/08/1987 - 87/12046 K.) Hükümlünün bulunduğu yer Cumhuriyet savcısı mazeret izni verilmesine gerek görmezse izin verilmediğini hükümlüye duyurur. 117 nci maddenin (b) bendine göre izin verilmesini uygun bulduğu takdirde, bu husustaki evrakı onay alınmak üzere derhal Adalet Bakanlığına gönderir.

ÖZEL İZİN:

Madde 119 - (Değişik madde: 02/08/1983 - 83/6920 K.)

(Değişik fıkra: 17/08/1987 - 87/12046 K.) Açık infaz kurumlarında bulunanlarla yarı açık veya kapalı infaz kurumlarında olup da müşahade ve sınıflandırma merkezleri idare kurulu kararıyla açık infaz kurumlarına geçmeye hak kazanmış ve haklarındaki bu karar Adalet Bakanlığınca da uygun görülmüş olan hükümlülerden, hükümlülük süresinin en az dörtte birini iyi halle geçirenlere, kendilerinin isteği, kurum müdürünün teklifi ve Cumhuriyet savcısının onayıyla yol dışında yetmiş iki saati geçmemek üzere;

a) Hükümlülük süresi onbeş yıl ve daha çok olanlara yılda bir,

b) Hükümlülük süresi on yıldan onbeş yıla kadar (onbeş yıl hariç) olanlara yılda iki,

c) (Değişik bent: 19/12/1989 - 89/14894 K.) Hükümlülük süresi on yıl ve on yıldan aşağı olanlara yılda üç defa,

izin verilebilir.

(Değişik fıkra: 19/12/1989 - 89/14894 K.) İzinler, o güne kadar infaz edilen sürenin, hükümlülük süresinden indirilmesiyle bulunacak süreye göre hesaplanır.

Ancak, şartla salıverilmeden yararlanacağı süre çıktıktan sonra cezaevinde kalacağı süre bir ay ya da daha az olan hükümlülere özel izin verilmez.

Özel izin alan hükümlüler serbestçe gidip gelirler.

Özel izinde, gidiş ve dönüş için, gidilecek yer ve binilecek araç gözönüne alınarak, en çok dört gün yol süresi verilebilir.

İŞ ARAMA İZNİ:

Madde 120 - (Değişik madde: 02/08/1983 - 83/6920 K.)

Ceza infaz kurumlarında hükümlülük süresinin en az altı ayını kesintisiz geçirmiş ve şartla salıverilmelerine onbeş gün kalmış olan hükümlülere normal hayata dönmelerini sağlamak, iş bulma olanakları verilmek üzere, resmi tatil günleri dışında her seferinde yol dahil sekiz saate kadar, belediye sınırları dışına çıkarılması koşuluyla izin verilebilir.

İzin süresi, iş yerlerinin ve yardım kurumlarının bulunduğu yerler ve görüşme süresi gözönünde bulundurularak saptanır.

(Değişik fıkra: 17/08/1987 - 87/12046 K.) İzin, hükümlünün isteği, kurum müdürünün teklifi ve Cumhuriyet savcısının onayıyla verilir.

Kurum idaresi, hükümlünün izin sırasındaki ilişkilerini denetler ve izinden dönen hükümlüyü aramaya tabi tutar.

İş arama izni alan hükümlüler, serbestçe gidip gelirler.

ALTINCI KISIM : HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN YAŞAYIŞ TARZI

BİRİNCİ BÖLÜM : HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN KURUMDA NASIL HAREKET EDECEKLERİ İÇ YÖNETMELİKLER

Madde 121 - Her kurumun, hükümlü ve tutukluların kurum içinde yaşayış tarzını ayrıntıları ile gösteren bir iç yönetmeliği bulunur.

İç yönetmelikler, kurumun ihtiyaçları ve özel nitelikleri gözönünde tutulmak suretiyle bu tüzük hükümleri dairesinde kurum müdürü tarafından düzenlenir ve Adalet Bakanlığınca onaylandıktan sonra yürürlüğe konulur.

GÜNLÜK PROGRAMIN TESPİTİ:

Madde 122 - Uyanma, yıkanma, beden eğitimi, atelyelere ve okula gidiş, atelyeden ve okuldan çıkış, yemek, teneffüs ve yatma saatleri günlük bir program halinde iç yönetmeliklerde tespit olunur.

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN KONUŞMA SERBESTİSİ:

Madde 123 -Hükümlü ve tutuklular, iş atelyelerinde, okulda, yemek esnasında konuşamazlar. Ancak zorunlu olan konuşmalara izin verilebilir.

Yatma saatinden sonra hükümlü ve tutuklular susmak zorundadırlar.

Susmak zorunda olmadıkları zaman, ancak alçak sesle konuşabilirler.

Yazı, resim ve işaretlerle yapılan gizli münasebetler, parola mahiyetinde anlaşılmaz sözler, ahlaka aykırı söz ve hareketler, yasaktır.

HÜKÜMLÜLERİN TUTUKLULARLA TEMAS ETTİRİLMESİ:

Madde 124 - Hükümlüler, hiç bir surette tutuklularla temas ettirilmezler.

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN DÜRÜST HAREKET ETME ZORUNLULUĞU:

Madde 125 - Hükümlü ve tutuklular birbirlerine karşı dürüst davranmak zorundadırlar. Yekdiğerleri üzerinde hiçbir surette nüfuz icra edemezler.

KURUM DÜZENİNİ BOZUCU HAREKETLER:

Madde 126 - (Değişik madde: 17/08/1987 - 87/12046 K.)

Hükümlü ve tutukluların kurum düzenini bozmak amacıyla gruplaşmaları, tek başına veya gruplar halinde eğitim ve çalışma yükümlülüklerini yerine getirmemek, verilen yemekleri yememek, idarece verilen elbiseleri giymemek gibi kurum yönetmeliklerine aykırı davranışta bulunmaları veya birbirlerinin husumet duygularını tahrik etmeleri yasaktır.

KUMAR YASAĞI:

Madde 127 - Kumar niteliğinde olan bütün oyunlar yasaktır.

Kumar niteliğini haiz olmamak şartı ile hangi nev 'i oyunlara izin verilebilece ği iç yönetmeliklerde gösterilir.

BEDEN EĞİTİMİ:

Madde 128 - Beden eğitimi işleri, müdürün görevlendireceği yeterli bir kimsenin gözetimi altında, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce tespit edilen esaslara göre yaptırılır.

TENEFFÜS:

Madde 129 - Kapalı yerde çalışan hükümlü ve tutuklular, iç yönetmeliklerde gösterilen zamanlarda ve günde bir saatten aşağı olmamak üzere teneffüse çıkarılırlar.

Tabibin göstereceği lüzum üzerine kurum müdürü, bir hükümlü veya tutuklunun teneffüs süresini uzatabilir.

İÇKİ, UYUŞTURUCU MADDELER VE SİGARA YASAĞI:

Madde 130 - Alkollü içkiler içmek, esrar, afyon, morfin veya bu gibi uyuşturucu maddeler kullanmak yasaktır.

Yatılan yerlerde, atelyelerde ve okulda sigara içmek yasaktır.

8 inci ve 9 uncu maddelerde yazılı kurumlarda hükümlüler sigara içemezler.

KENDİSİNE AİT OLMAYAN ŞEYLERİ ALMAK VEYA KULLANMAK:

Madde 131 - Hükümlü ve tutukluların, kuruma veya diğer bir hükümlü veya tutukluya ait şeyleri izinsiz almaları, kullanmaları veya bunları tahrip etmeleri veya kurumun eşyasını ve aletlerini tahsis olundukları işlerden gayri işlerde kullanmaları yasaktır.

TAARRUZ VEYA FİRARA YARAYAN ALETLER:

Madde 132 - Hükümlü ve tutukluların, taarruz veya firara yarayan yahut icabında bu işler için kullanılabilecek her türlü eşya ve aletleri yanlarında bulundurmalarına izin verilmez.

KURUMUN TEMİZLİĞİ İLE İLGİLİ HUSUSLARA İTİNA GÖSTERMEK:

Madde 133 - Hükümlü ve tutuklular, kurumun temizliğine dikkat etmek zorundadırlar.

Duvarlara yazılar yazmak, resimler yapmak ve izinsiz resim asmak yasaktır.

İTAAT ZORUNLULUĞU:

Madde 134 - Hükümlü ve tutuklular, kurumun memurlarına mutlak surette itaat etmek zorundadırlar.

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İÇİN TUTULACAK DOSYALAR:

Madde 135 - Kurumlarda her hükümlü ve tutuklu için birer dosya tutulur. Dosyanın dışına hükümlü ve tutuklunun numarası, adı ve soyadı yazılır.

(Değişik fıkra: 02/08/1983 - 83/6920 K.) Bu dosyada, yasal belgeler, sicil müşahede fişi, kurum müdürünün ve psiko - sosyal yardım servisi personelinin hükümlünün hal ve hareketlerine ilişkin düşünceleri, hükümlü hakkında verilen rapor ve kararlar, yazışmalar ve hükümlünün fotoğrafı bulunur.

Tutukluya ait dosyada, kanuni belgeler ile hakkındaki yazışmalar ve fotoğrafı bulunur.

İKİNCİ BÖLÜM : HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN YEDİRİLMESİ, GİYDİRİLMESİ VE YATIRILMASI

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN YEDİRİLMESİ:

Madde 136 - Hükümlü ve tutuklulara verilecek olan günlük gıda, kurumlardaki iş esası gözönünde tutulmak suretiyle Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca birlikte kararlaştırılacak kalori esasına göre tespit olunur.

HASTALARA VERİLECEK GIDA:

Madde 137 - Hasta olan hükümlü ve tutuklulara verilecek günlük gıda, kurum tabibinin göstereceği cins ve miktar üzerinden verilir.

GÜNLÜK GIDA MADDELERİ DIŞINDAKİ İHTİYAÇLARIN TEMİNİ:

Madde 138 - Hükümlü ve tutuklular, kendilerine verilen günlük gıda maddeleri dışındaki ihtiyaçlarını, kantini bulunan kurumlarda kantinden, kantini bulunmayan kurumlarda ise, idarenin izin ve kontrolünden geçmek şartiyle dışardan sağlayabilirler.

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN GİYDİRİLMESİ:

Madde 139 - (Değişik madde: 17/08/1987 - 87/12046 K.)

(Değişik fıkra: 14/04/1989 - 89/13969 K.) Hükümlülere, idarece; iklime uygun, sağlığa ve çalışmaya elverişli elbise, çamaşır, ayakkabı ve çorap verilir. Hükümlülerin idarece verilen elbiseleri giymeleri zorunludur. Tutuklular da isterlerse idarece verilen elbiseleri giyebilirler.

İş elbisesi, serbest işçiler tarafından giyilen elbiselerin aynı veya benzeri olabilir.

Hükümlüler kurumdan izinli olarak ayrıldıklarında kendi elbiselerini giyebilirler.

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN YATIRILMASI:

Madde 140 - Her hükümlü ve tutukluya, idarece tespit edilecek ölçü ve kaliteye uygun bir şekilde yatak ve yatak takımı verilir.

Hükümlü ve tutuklular tarafından getirilecek şahsi yatak ve yatak takımlarında da aynı ölçü ve kalite aranır.

GİYİM EŞYALARI İLE YATAK VE YATAK TAKIMLARININ TEMİZLİĞİNE İTİNA:

Madde 141 - Hükümlü ve tutuklular, giyim eşyaları ile yatak ve yatak takımlarını temiz tutmak zorundadırlar.

İdare, bu eşyaların temizliğin ve sağlığın gerektirdiği şekilde değiştirilip yıkanması ve bunlarda hasıl olacak yırtık ve söküklerin onarılması için gerekli tedbirleri alır.

KULLANILMIŞ EŞYANIN DİĞER HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARA VERİLMESİ:

Madde 142 - Evvelce bir hükümlü ve tutukluya verilmiş olan eşyalar, fenni bir şekilde temizlenmedikçe, başka bir hükümlü ve tutukluya verilemez.

EŞYANIN KORUNMASI:

Madde 143 - İdare her hükümlü ve tutukluya, eşyalarının korunması için bir dolap verir.

Eşyaların dolap dışında bulundurulmasına izin verilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN DIŞARIYLA OLAN İLİŞKİLERİ

HABERLEŞMENİN KONTROLU:

Madde 144 - Hükümlülere gelen ve bunlar tarafından gönderilen mektuplar kurum müdürlüğünce incelenir.

Resmi mercilere yazılan dilekçeler bu hükme tabi değildir.

MEKTUPLARIN GÖNDERİLMESİ:

Madde 145 - Hükümlü tarafından yazılan mektuplar, zarfı kapatılmaksızın, kurumun uygun bir yerine konulmuş olan posta kutusuna atılır. Bu mektupların gönderilmesinde sakınca görülmediği takdirde, zarfları kapatılmak suretiyle postaneye verilir.

GELEN MEKTUPLARIN HÜKÜMLÜLERE VERİLMESİ:

Madde 146 - Hükümlülere gönderilen ve açılıp incelendikten sonra kendilerine verilmesinde sakınca olmadığı anlaşılan mektuplar, zarfları ile birlikte, kuruma ait bir zarf içinde kapalı olarak kendilerine verilir.

SAHİPLERİNE VERİLMESİ SAKINCALI GÖRÜLEN MEKTUPLAR:

Madde 147 - Mahalline gönderilmesi veya hükümlüye verilmesi sakıncalı görülen mektuplar, en geç 24 saat içinde, disiplin kuruluna tevdi edilir.

Disiplin kurulu, mektupların aynen veya sakıncalı görülen kısımları okunmayacak surette çizildikten sonra mahalline gönderilip gönderilmeyeceği veya aynı suretle hükümlüye verilip verilmeyeceği hususunda karar verir.

Tamamen sakıncalı görülen mektuplar, disiplin kurulu kararı ile yok edilir ve durum sahiplerine bildirilir.

NAKLEDİLEN HÜKÜMLÜLERE GÖNDERİLEN MEKTUPLAR:

Madde 148 - Başka ceza infaz kurumlarına nakledilmiş olan hükümlülerin mektupları, açılmaksızın, nakledildikleri kurumlara gönderilir ve orada açılarak incelemeye tabi tutulur.

HÜKÜMLÜLERE GÖNDERİLEN BASILI KAĞITLAR VESAİR EŞYA:

Madde 149 - Hükümlülere gönderilen gazete, kitap, mecmua gibi basılı kağıtlarla sair eşya, yukarıki maddeler hükümlerine tabidir.

Genel müdürlük veya kurumlar tarafından çıkarılan gazeteler hükümlülere ücretsiz ve serbestçe dağıtılabilir.

EŞYANIN POSTADAN ALINMASI:

Madde 150 - Hükümlü ve tutukluların adlarına posta ile gönderilen havale, emanet vesair şeyler kurum mutemedi tarafından alınarak tüzüğün ilgili maddeleri hükümleri dairesinde sahiplerine teslim olunur.

TAHLİYE EDİLEN HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARA GÖNDERİLEN MEKTUPLAR:

Madde 151 - Tahliye edilen hükümlü ve tutuklulara gönderilen mektuplar, posta idaresine geri verilir.

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARI ZİYARET:

Madde 152 - (Değişik madde: 02/08/1983 - 83/6920 K.)

Hükümlü ve tutuklular, yönetmelikte gösterilen günlerde ve saptanan esaslar çerçevesinde ziyaret edilebilirler. (Değişik ikinci cümle: 03/02/1994-94/5382 K.) Ziyaret, kapalı, açık, yarıaçık kurumlar ile çocuk cezaevleri ve çocuk ıslahevlerinde haftada bir gün yapılır.

(Değişik fıkra: 19/12/1989 - 89/14894 K.) Hükümlü ve tutukluyu eşi, çocukları, torunları, anası, babası, büyükbabası, büyükannesi, kardeşleri, amcası, halası, teyzesi, dayısı, kayınbabası, kaynanası, vasisi, kayyımı, vekili, avukatı, kardeşinin çocukları, kayınbiraderi, baldızı, görümcesi, bacanağı, eltisi, gelini ve damadı ziyaret edebilir.

Belirlenecek gün ve saatler dışındaki ziyaretlerle, yukarıda gösterilen kişiler dışındakilerin ziyaretleri, Cumhuriyet savcısının yazılı izniyle yapılabilir.

ZİYARET YERİ:

Madde 153 - Her kurumda bir ziyaretçi kabul yeri bulunur. Hasta hükümlüler, kurum tabibinin izni ile kurumun hastanesinde veya revirinde ziyaret edilebilir.

ZİYARET ŞEKLİ:

Madde 154 - Ziyaretler, ceza infaz kurumlarının iç yönetmeliklerinde kabul edilen esaslara göre yapılır.

Kapalı ceza evlerindeki ziyaretlerin hükümlülerle her türlü maddi temasın önüne geçilebilecek şekilde yapılması ve konuşulanların hazır bulunan personel tarafından işitilebilecek tarzda cereyan etmesi lazımdır.

(Ek fıkra: 17/08/1987 - 87/12046 K.) Adalet Bakanlığı, ulusal, resmi ve dini bayramlarla anneler ve babalar gününde ve yılbaşında hükümlü ve tutukluların 152 nci maddede sayılan yakınlarıyla görüşme yapmalarına izin verebilir. Bu izinde, görüşmelerin nasıl yapılacağı da belirlenir.

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN MÜDAFİLERİYLE GÖRÜŞMELERİ

Madde 155 - (Değişik madde: 19/12/1989 - 89/14894 K.)

Tutuklu ve hükümlülerin müdafileriyle görüşmeleri kurum görevlisinin dolaylı veya dolaysız olarak duyamayacağı görüş alanı içinde yaptırılır.

TELEFONLA KONUŞMA

Madde 155/A - (Ek madde: 19/03/2001 - 2001/2199 S.Tüz./2. md.)

Hükümlü ve tutuklular, yönetmelikte gösterilen esaslar çerçevesinde idarenin kontrolünde bulunan telefonlarla 152 nci maddede sayılan yakınlarıyla görüşebilirler. Her hükümlü ve tutuklu, bu hakkını haftada bir defa kullanabilir. Telefon konuşması başvuru sırasına göre yapılır ve konuşmalara ilişkin kayıtlar idare tarafından tutulur. Kurum kantininde satılmak üzere yeterince telefon kartı bulundurulur.

Kınama dışında disiplin cezası alan hükümlü ve tutuklular, bu cezaları kaldırılmadıkça telefonla konuşma hakkından yararlanamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR HAKKINDA DİSİPLİN İŞLEMLERİ

KURUM MÜDÜRÜ TARAFINDAN ALINACAK DİSİPLİN TEDBİRLERİ:

Madde 156 - Kurum müdürü tarafından hükümlü hakkında gereğine göre aşağıda gösterilen disiplin tedbirleri uygulanabilir:

1 - Evvelce kendisine tanınmış olan emniyetli hükümlülük halinin kaldırılması,

2 - Kütüphaneden faydalanmaktan veya spor hareketlerine yahut, konser, temsil, sinema gibi toplu sosyal faaliyetlere katılmaktan veya hazır bulunmaktan üç aya kadar yasaklık,

3 - Tretmana uygun olmak kaydiyle işinin veya çalışma yerinin değiştirilmesi,

4 - Kurumun başka bir kesimine nakledilmesi.

Bu tedbirlerin uygulanması disiplin cezası verilmesine engel teşkil etmez.

Hükümlü hakkındaki ilk tedbir kararı üzerine ayrıca disiplin cezası verilmemiş ise üç ay içinde kendisine ikinci defa disiplin tedbiri uygulandığı takdirde aşağıdaki maddede yazılı disiplin cezalarından durumuna uygun olanı verilir.

DİSİPLİN CEZALARI:

Madde 157 - Kanun, tüzük, yönetmelik ve emirlerin hükümlülere uyulmasını zorunlu kıldığı hususlara aykırı davranışda bulunanlara veya yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre aşağıda yazılı disiplin cezalarından birisi verilir:

1 - Kınama,

2 - Ziyaretçi kabulünden mahrumiyet,

3 - Mektup yazmak ve almaktan mahrumiyet,

4 - Hücre hapsi,

5 - (Mülga bent: 19/12/1989 - 89/14894 K.)

Ziyaretçi kabulünden ve mektup yazmak ve almaktan mahrumiyet cezaları birlikte de verilebilir.

(Ek fıkra: 19/12/1989 - 89/14894 K.) Toplu, bedensel, zalimane, insanlık dışı veya küçültücü cezalar disiplin cezası olarak uygulanamaz.

KINAMA:

Madde 158 - Kınama cezası; hükümlüye, yaptığı eylemin yolsuzluğunun ve tekerrürü halinde doğuracağı sonuçların izahıdır.

Kurum müdürü tarafından aleni olmayarak yerine getirilecek olan bu cezaya itiraz edilemez.

ZİYARETÇİ KABULÜNDEN MAHRUMİYET:

Madde 159 - Ziyaretçi kabulünden mahrumiyet cezası; iç yönetmelikler gereğince hükümlülerin ziyaretçi kabul ettikleri gün ve saatlerde, hükümlünün ziyaretçi kabulünden mahrum edilmesidir.

Bu ceza üç ayı geçemez.

MEKTUP YAZMAK VE ALMAKTAN MAHRUMİYET:

Madde 160 - Mektup yazmak ve almaktan mahrumiyet cezası; hükümlüyü, mektup yollamaktan ve kendisine gelen mektupları almaktan, mahrum etmektir.

Bu ceza üç ayı geçemez.

Hükümlüye gelen mektuplar, cezasının sonunda kendisine verilir.

Bu ceza, hükümlünün resmi mercilere yazdığı dilekçelere veya resmi mercilerden gelen yazılara teşmil olunamaz.

Hükümlü tarafından gönderilen veya kendisine gelen mektuplardaki hayati önemi haiz hususlar, disiplin kurulu kararı ile hükümlüye veya ilgiliye idarece bildirilir.

HÜCRE HAPSİ:

Madde 161 - Hücre hapsi cezası; hükümlünün geceli gündüzlü her türlü ihtilattan önlenecek şekilde yalnız olarak bir hücreye konulmasıdır.

(Ek fıkra: 19/12/1989 - 89/14894 K.) Hücre, teknik standartlara uygun olarak aydınlatılır.

Bu ceza her defasında 15 günü geçemez.

İki sene içinde üçten fazla hücre hapsi cezası almış olanlar, iyi hal gösterinceye kadar Adalet Bakanlığının onayı ile inzibati hücre şartlarına tabi tutulurlar. Bu süre altı ayı geçtiği takdirde, durum, yeniden disiplin kurulunca tespit edilerek gerekçesi ile birlikte Adalet Bakanlığına bildirilir.

KATIKSIZ HAPİS:

Madde 162 - Katıksız hapis cezası; hükümlünün, yalnız ekmek ve su verilmek suretiyle bir hücreye konulmasıdır.

Bu ceza onbeş günü geçemez.

HÜKÜMLÜLERİN SAVUNMASININ ALINMASI:

Madde 163 - Hakkında disiplin cezası uygulanmak istenilen hükümlü, karar verilmeden önce herhalde dinlenir. Gerekirse, olay hakkında bilgisi olanlar da dinlenebilir.

(Ek fıkra: 19/12/1989 - 89/14894 K.) Türkçe bilmeyen hükümlü ve tutukluların tercüman aracılığıyla savunma yapmaları sağlanır.

DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ OLANLAR:

Madde 164 - 157 nci maddede yazılı disiplin cezalarından kınama cezası kurum müdürü; ziyaretçi kabulünden mahrumiyet, mektup yazmak ve almaktan mahrumiyet, hücre hapsi (....) cezaları disiplin kurulu

tarafından verilir.

DİSİPLİN CEZALARINA AİT KARARLARIN İNCELENMESİ:

Madde 165 - Disiplin kurulunca verilen disiplin cezalarının infazına derhal başlanır.

Disiplin kurulunun disiplin cezalarına ilişkin kararlarının yersiz veya yetersiz olduğu kanısında bulunan kurum müdürü veya disiplin kurulu üyelerinden en az ikisi veya hükümlü, 24 saat içinde, Cumhuriyet Savcılığına itiraz edebilirler.

(Mülga üçüncü fıkra: 19/12/1989 - 89/14894 K.)

Cumhuriyet Savcılığının vereceği karar kesindir.

CEZALARIN TESPİTİNDE GÖZETİLECEK ESASLAR:

Madde 166 - Kurumun düzen ve disiplinine aykırı hareket eden hükümlüye verilecek ceza; eylemin mahiyeti, olayın cereyan tarzı ve doğurduğu zarar, hükümlünün evvelce disiplin cezası almış olup olmadığı, hükümlü hakkında düzenlenmiş bulunan sanat, okul, sağlık ve sicil müşahade fişlerine göre gösterdiği intizam ve terakki derecesi ile sosyal hizmetler mütehassısının, mevcut olmadığı takdirde idare memurunun veya başgardiyanın kanaatı gözönünde tutulmak suretiyle tespit olunur.

KANUNİ TAKİBATIN DİSİPLİN CEZASINA TESİR EDEMEMESİ:

Madde 167 - Hükümlünün eyleminin suç teşkil etmesi, disiplin cezasının verilmesine engel olmaz.

MÜDÜRÜN OLAĞANÜSTÜ YETKİSİ:

Madde 168 - Olağanüstü hallerde, kurum müdürü, disiplin kurulu tarafından verilmesi gereken disiplin cezalarından hücre hapsi cezasını derhal uygulayarak durumu 24 saat içinde disiplin kuruluna bildirir. Disiplin kurulu bu hususta derhal bir karar verir.

CEZANIN HÜKÜMLÜYE BİLDİRİLMESİ:

Madde 169 - Kınamadan gayri disiplin cezalarının; mahiyeti, süresi ve hangi sebepten dolayı verildiği, infazlarına başlandığı sırada başgardiyan tarafından hükümlüye bildirilir.

DİSİPLİN CEZASININ YERİNE GETİRİLMESİNİN ERTELENMESİ:

Madde 170 - Tedavi altında bulunan bir hükümlü hakkında disiplin cezasının infazı, tabibin iznine bağlıdır.

Tabip, hükümlünün tedavisi esnasında bu cezanın yerine getirilmesini sakıncalı gördüğü takdirde infaz, iyileşmesi sonuna bırakılır.

DİSİPLİN CEZASININ KALDIRILMASI:

Madde 171 - Disiplin cezasının verilmesini gerektiren eylemin işlendiği günden itibaren,

1 - Verilen disiplin cezası, ziyaretçi kabulünden mahrumiyet veya mektup yazmak ve almaktan mahrumiyet cezası ise altı ay içinde,

2 - Verilen disiplin cezası, hücre hapsi (....) cezası ise bir yıl içinde,

3 - Verilen disiplin cezası, 161 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamına giriyorsa bir buçuk yıl içinde,

(Değişik fıkra: 02/08/1983 - 83/6920 K.) Başka disiplin cezası almamış olan hükümlülerin yukarıdaki bentlerde gösterilen disiplin cezaları, aynı bentlerde yazılı sürelerin sonunda, müdürün önerisi ve disiplin

kurulunun kararıyla kaldırılır. Ancak, disiplin cezası, hükümlünün kaçmasından dolayı verilmişse, bu sürelerin başlangıcı, hükümlünün yeniden yakalanması ya da kendiliğinden teslim olması sonucu cezaevine

yeniden alındığı tarihten başlar.

(Değişik fıkra: 02/08/1983 - 83/6920 K.) Olağanüstü hallerde büyük hizmet ve yararlığı görülen hükümlüler hakkında daha önce verilmiş olan disiplin cezaları, müdürün önerisi, disiplin kurulunun kararı ve Adalet

Bakanlığının onayıyla yukarıdaki bentlerde gösterilen sürelerden önce de kaldırılabilir.

Disiplin kurulu kararının yersiz olduğu kanısına varan kurum müdürü veya hükümlü, veya disiplin kurulu üyelerinden en az ikisi 24 saat içinde, Cumhuriyet Savcılığına itiraz edebilirler. Cumhuriyet Savcılığının

vereceği karar kesindir.

KULLANILMASI YASAK ARAÇLAR :

Madde 172 - (Değişik madde: 19/12/1989 - 89/14894 K.)

Zincir ve demire vurma önlem olarak uygulanamaz.

Kelepçe, akıl hastaları için kullanılan gömlek ve benzeri bedensel hareketi kısıtlayıcı araçlar, aşağıdaki haller dışında uygulanamaz.

a) Hükümlü ve tutuklunun adli ve idari bir makam önüne getirildiğinde çıkarılmak üzere, sevk ve nakil sırasında veya ceza infaz kurumu dışında kaçmasını önlemek için,

b) Tıp görevlisinin talimat ve gözetiminde olmak üzere tıbbi nedenlerle,

c) Diğer kontrol yöntemlerinin yetersizliğinde hükümlü ve tutuklunun kendisine veya başkalarına zarar vermesine veya eşyayı tahrip etmesine engel olmak için müdürün emriyle tıp görevlisine derhal danışılması ve durumun ilgili idari makama bildirilmesi koşuluyla,

önlem olarak.

HÜKÜMLÜNÜN MUAYENESİ:

Madde 173 - (Değişik madde: 19/12/1989 - 89/14894 K.)

Hücre hapsi cezasının infazından önce hükümlü, tabip tarafından muayene edilir. Muayene sonunda hükümlünün bu cezaya katlanamayacağı anlaşılırsa, infaz sonraya bırakılır veya tabibin uygun göreceği aralıklarla yerine getirilir.

Ceza süresi içinde hükümlü, tabibin gözetim ve denetimi altında bulundurulur.

KATIKSIZ HAPİS CEZASI VE DEMİRE VURMA TEDBİRİ KARARI VERİLEMİYECEK OLAN KİMSELER:

Madde 174 - (Mülga madde: 19/12/1989 - 89/14894 K.)

CEZALARIN VEYA TEDBİRLERİN SİCİL MÜŞAHADE FİŞİNE KAYDI:

Madde 175 - Disiplin cezaları veya tedbirleri, sicil müşahade fişine, eylem tarihi belirtilmek ve karar tarihi esas tutulmak suretiyle, kaydolunur.

Bu fişlerde ceza veya tedbirin hükümlü üzerinde yaptığı etki de ayrıca gösterilir.

TUTUKLULAR HAKKINDA ALINACAK ÖNLEMLER VE VERİLECEK DİSİPLİN CEZALARI

Madde 176 - (Değişik madde: 17/08/1987 - 87/12046 K.)

Tutuklular hakkında alınacak tedbirler ve verilecek disiplin cezaları, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 116 ncı maddesinde öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde uygulanır.

Tutuklu, tutukevinde ciddi bir tehlike oluşturduğu ve özellikle diğer tutukluların güvenliği için zorunlu görüldüğü, intihara veya kaçmaya kalkıştığı yahut bu yolda hazırlıkta bulunduğu takdirde, sağlığına zarar vermeyecek tedbirler alınabilir.

Tutukevinin, kanun, tüzük, yönetmelik ve emirlerle belirlenmiş düzenini bozan tutuklular hakkında, hükümlülere uygulanan disiplin cezalarına ve bunların sonuçlarına dair hükümler aynen uygulanır.

Müdürlük teşkilatı bulunan kurumlarda kınama cezası müdürler tarafından, diğer cezalar disiplin kurulunca verilir. Disiplin tedbirleri müdür tarafından alınır. Müdürün yokluğunda yetkisine giren karar ve tedbirler müdüre vekaletle görevlendirilenler tarafından alınır.

Müdürlük teşkilatı bulunmayan kurumlarda disiplin cezaları ve tedbirlere dair kararlar o yer Cumhuriyet savcısı tarafından alınır ve uygulanır.

Disiplin cezaları ve tedbirlerine ilişkin kararlar hakimin onayından sonra uygulanır. Ancak, acele hallerde yukardaki fıkralarda belirtilen kurul veya görevlilerce alınan karar ve tedbirler uygulamaya konulur ve derhal hakimin onayına sunulur.

DİSİPLİN YÖNÜNDEN YAPILACAK NAKİL:

Madde 177 - Disiplin yönünden gerekli görüldüğü takdirde, kurumun teklifi ve Adalet Bakanlığının tasvibiyle açık kurumda bulunan bir hükümlü yarı açık veya kapalı kuruma, yarı açık kurumda ise kapalı bir kuruma nakledilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM : İYİ HAL VE MÜKAFATLANDIRILMA

İYİ HAL KARARI:

Madde 178 - (Değişik madde: 02/08/1983 - 83/6920 K.)

Bir hükümlü hakkındaki iyi hal kararı, sicil ve müşahade fişine göre kurumun düzenine karşı tutumu, işlediği suçtan dolayı pişman olup olmadığı, kendisine verilen işlerde gayret ve istekle çalışıp çalışmadığı, kurum idaresine karşı samimi ve dürüst davranıp davranmadığı, arkadaşlarıyla iyi geçinip geçinmediği, iyileştirme ve eğitim çalışmalarına uyumu gibi hususlarla, varsa tutuklulukta geçen günleri ve kurum müdürünün görüşü de gözönünde bulundurularak disiplin kurulunca verilir.

Tutukluluk süresi içindeki disipline aykırı davranışlar, belgelendirilerek tutuklu dosyasına konur.

İdeal Hukuk Bürosu İdeal Hukuk ve Düşünce Derneği www.hasansen.av.tr

Bu Site İdeal Hukuk Bürosu'nun Bir Portal Hizmetidir. Tüm Hakları İdeal Hukuk Bürosu'na Aittir.