stu nicholls dot com | menu - Professional dropdown #3
  Zorunlu Açıklama !

1 Temmuz 2015 Çarşamba   


HSYK atamalarında Cumhurbaşkanı ve Meclis`e yetki verilmesini nasıl buluyorsunuz?
Olumlu
Olumsuz
Yorum Yok
 


 
 
 
 
 
 
Kararnameler  
   


MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (2)


No : 178

 

KADROLAR

Madde 44 - Kadroların tesbiti, ihdası, kullanılması ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

İNTİKAL EDEN GÖREV VE YETKİLER:

Madde 45 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, Maliye Bakanı ve Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanı ve Bakanlığına ait görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafiyetlerden taşınır ve taşınmaz her türlü mallardan Maliye Bakanı ve Bakanlığının Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği, Bankalar Yeminli Murakıpları Kurul Başkanlığı ve Hazine Kontrolörleri vasıtasıyla icra ettiği, kullandığı, taşıdığı ve sahip oldukları hariç, diğerleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Maliye ve Gümrük Bakanlığına devredilmiş sayılır.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER:

Madde 46 - a) 4709 sayılı Hesap Uzmanları Kurulu Kurulmasına Dair Kanun ile 4353 sayılı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün Kurulmasına Dair Kanunlar hariç olmak üzere 2996 sayılı Maliye Vekaleti Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında Kanun ile bu Kanuna ek kanunlar ve değişikliklerinin bu Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenen hususlara ilişkin hükümleri ile diğer kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

b) Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki 2825 sayılı Kanunun ek ve değişikliklerinin merkez Teşkilatına ait hükümleri ile diğer kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

EK MADDELER

MALİYE BAŞKANLIĞI VE BÜTÇE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ek Madde 1 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15md.; İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin her birinde Maliye Bakanlığına bağlı Maliye Başkanlığı veya Bütçe Dairesi Başkanlığı kurulur.Bütçe Dairesi Başkanlıklarını, kurumların hizmet yükü ve iş hacimlerini gözönünde bulundurmak suretiyle, birden fazla kuruma hizmet vermek üzere görevlendirmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

Hangi kurumlarda Maliye Başkanlığı kurulacağı Ek:2 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Maliye Başkanlığı, Başkanın emri altında Bütçe Dairesi Başkanı ve Merkez Saymanlık Müdürü ile bunlara bağlı servislerden oluşur.

MALİYE BAŞKANININ GÖREVLERİ

Ek Madde 2 - (Ek madde: 20/08/1993 KHK 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Maliye Başkanı bulunduğu kurum nezdinde Maliye Bakanlığının temsilcisi olup, görevleri şunlardır:

a) Kendisine bağlı birimlerin işlemlerinin kanun hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak,

b) Maliye Bakanlığı ile kurum arasındaki ilişkilerde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

c) Bulunduğu kurumun harcama, mali işlem, karar ve tasarruflarını Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygunluğu açısından izlemek,

d) Görev alanına giren konularda kurumca sorulan hususları cevaplandırmak,

e) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 110 uncu maddesindeki görevi ifa etmek. Maliye Başkanları, Maliye Bakanlığı merkez denetim elemanlığı görevinde en az 10 yıl bulunmuş olanlar ile en az Genel Müdürlük Daire Başkanlığı veya Büyükşehir Belediyesi bulunan illerde görev yapmakta olan defterdarlar arasından ortak kararname ile atanırlar.

BÜTÇE DAİRESİ BAŞKANLIKLARININ GÖREVLERİ

Ek Madde 3 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15md.; İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Bütçe Dairesi Başkanlıklarının görevleri şunlardır:

a) Görevlendirildiği kurumca hazırlanan bütçe tekliflerini Bakanlıkça belirlenen ilke ve standartlar açısından inceleyerek, bunlara uygunluğunu sağlamak ve süresi içinde Bakanlığa vermek; kurumun bütçe uygulamasına ilişkin talep ve tekliflerini değerlendirerek görüş belirtmek suretiyle Bakanlığa iletmek,

b) Kurumun Merkez ve Taşra teşkilatında kullanılacak ödeneklere ait ödeme emirlerini düzenlemek ve göndermek,

c) Bütçe kayıtlarını tutmak,

d) Kurumun kesin hesabını düzenlemek, bu amaçla tüm birimlerinin bütçe hesaplarını toplamak ve birleştirmek,

e) Katma bütçeli idarelerin taşınır ve taşınmaz mallarının kiraya verilmesi, trampa edilmesi, satılması, mülkiyetin gayri ayni hak tesis edilmesi ile ilgili işlemlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bunların gelirlerinin tahakkukunu takip etmek,

f) Kuruma ait memur, sözleşmeli personel, işçi ve geçici işçilerin serbest ve tutulu kadro ve pozisyonlarının ve bunlardan fiilen dolu olanların ünvan, derece, sınıf ve görev yerlerine göre kayıtlarını tutmak,

g) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 48 ve 49 uncu maddeleri gereğince Bakanlıkça vize edilen kadro ve görevlerin, merkez ve taşra birimleri itibariyle dağıtımına ilişkin kayıtları tutmak ve dağılım listelerini vize etmek,

h) Kurumun taşıt, lojman, sosyal tesis, hizmet binası ve benzeri hususlara ilişkin olarak kayıtlarını tutmak ve istatistiki bilgileri toplamak,

i) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREVLERİ

Ek Madde 4 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Merkez Saymanlık Müdürlükleri, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve diğer mevzuatla saymanlara verilen görevleri yapmak, mevzuata uygun bulunmayan giderler hakkında görüşleri ile birlikte Maliye Başkanına bilgi vermek ve Bakanlıkça verilen diğer işleri yapmakla görevlidirler.

KATMA BÜTÇELİ İDARELER SAYMANLIK HİZMETLERİ

Ek Madde 5 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Maliye Başkanlığı bulunmayan kurumlarda Bütçe Dairesi Başkanları, Maliye Başkanlarının görevlerini de yerine getirirler.

Maliye Başkanlığı bulunmayan katma bütçeli idarelerde Merkez Saymanlık Müdürlüğü görevleri Bütçe Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

MALİ DANIŞMA KURULU

Ek Madde 6 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Mali Danışma Kurulu, Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcılarından birinin başkanlığında Sayıştay üyelerinden iki kişi, Bütçe ve Mali Kontrol, Muhasebat Genel Müdürleri ile Maliye Başkanları Bütçe Dairesi Başkanları ve Merkez Saymanlık Müdürleri arasından seçilecek 6 kişiden oluşur. Ayrıca, zimmetlerin silinmesi ile ilgili hususlarda Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü; gelir belgelerinin şekil ve çeşitlerinin tespiti ile ilgili hususlarda Gelirler Genel Müdürü, milli emlak ile ilgili konularda Milli Emlak Genel Müdürü Kurula katılır.

Kurulun, toplanma ve çalışma esas ve usulleri ile üyelerin seçimi, toplantı ve karar nisabına ilişkin hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Kurulun sekreterya hizmetleri Muhasebat Genel Müdürlüğünce yürütülür.

MALİ DANIŞMA KURULUNUN GÖREVLERİ

Ek Madde 7 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Mali Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Gelir ve gider kanunlarının uygulanmasına ilişkin belgelerin şekil ve türlerini belirlemek,

b) Devlet hesaplarının işleyişi ve değişiklikleri ile ilgili konularda görüş tespit etmek,

c) Mal ve nakit saymanları ile gelir ve gider memurlarının zimmetlerinin silinmesi konusundaki talepleri inceleyerek karara bağlamak ve Bakanın onayına sunmak,

d) Mücbir sebeplerle takip ve tahsiline imkan kalmayan zimmetlerin silinmesi hususunda görüş belirlemek,

e) Bakanlık Makamınca, kurulda görüşülüp karara bağlanması istenilen hususlarda görüşünü belirleyip Makama sunmak.

Kurulun başkan ve üyelerine ayda ikiden fazla olmamak üzere her toplantı için 1000 göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonunda bulunan miktar üzerinden toplantı ücreti ödenir.

GELİRLER BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Ek Madde 8 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Gelirler bölge müdürlükleri, Gelirler Genel Müdürlüğünün bilgi işlem, istihbarat ve denetim hizmetlerini bölge düzeyinde yürütmek üzere doğrudan Gelirler Genel Müdürlüğüne bağlı olarak kurulur.

(Değişik fıkra: 22/07/1998 - 4369/83 md) Bölge Müdürlüklerinde, Gelirler Bölge Müdürünün yönetimi altında denetim, planlama ve uygulama, istihbarat ve bilgi işlem, rapor izleme ve değerlendirme faaliyetleri ile eğitim ve destek hizmetlerinin yürütülmesi için yeteri kadar gelirler bölge müdür yardımcısı görevlendirilir.

Bölgede görevlendirilen personelin özlük işlemleri ve sicillerinin tutulması Bakanlıkça yürütülür. Ancak, gerekli görülen hallerde bu işlemlerin yürütülmesi kısmen veya tamamen defterdarlıklara devredilebilir.

Bölge müdürlüklerinin görev, çalışma usul ve esasları ile Bakanlık ve diğer taşra birimleriyle olan ilişkileri yönetmelikle belirlenir.

GELİRLER BÖLGE MÜDÜRÜ VE YARDIMCILARI

Ek Madde 9 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; Değişik madde: 22/07/1998 - 4369/83 md.)

Gelirler Bölge Müdürü; bölge müdür yardımcıları vasıtasıyla bölgesindeki bilgi işlem hizmetlerinin belirlenen ilkelere uygun olarak yürütülmesini, istihbarat ve istatistik bilgilerinin toplanıp değerlendirilmesini ve ilgili birimlere aktarılmasını, emrindeki vergi denetmenlerinin denetim çalışmalarının planlanmasını ve bölge müdürlüğünün eğitim hizmetlerini sağlamakla görevlidir. Gelirler bölge müdür yardımcıları, Bölge Müdürlüğünün işbirliği ve koordinasyon içinde çalışması ve verilen görevlerin yerine getirilmesinde Gelirler Bölge Müdürüne yardımcı olurlar.

Gelirler Bölge Müdürleri, Gelirler Genel Müdürlüğü daire başkanları, vergi inceleme yetkisini haiz Bakanlık merkez denetim elemanlığı görevinde en az on yıl bulunmuş olanlar ile en az iki yıl vergi dairesi başkanlığı yapmış olanlar;

Gelirler Bölge Müdür Yardımcıları ise vergi inceleme yetkisini haiz Bakanlık merkez denetim elemanlığı görevinde en az sekiz yıl bulunmuş olanlar ile Devlet memuriyetinde en az onbeş yıl bulunmuş olan Gelirler Genel Müdürlüğü şube müdürleri, bilgi işlem merkezi müdürleri, vergi dairesi müdürleri, vergi müdürleri, gelir müdürleri ve takdir komisyonu başkanları arasından atanırlar.

VERGİ İSTİHBARAT UZMANLARI

Ek Madde 10 - (Ek madde: 20/08/1993 KHK 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Gelirler Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında vergi istihbarat uzmanları çalıştırılır.

Vergi istihbarat uzmanlarının görevi, gerçek ve tüzel kişilerin vergilendirmeye ilişkin hesap ve işlemleri ile vergi kanunlarına göre suç teşkil eden fiilleri hakkında bilgi ve delil toplamak ve vergi incelemesine yetkili mercilere aktarmaktır.

İlgili bütün kişi ve kurumlar, vergi istihbarat uzmanlarına görevlerinin ifası sırasında her türlü yardım ve kolaylığı sağlamakla yükümlüdürler.

Vergi istihbarat uzmanları, en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe uzman yardımcısı olarak alınırlar ve en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak şartıyla Bakanlık merkezinde açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Yeterlik sınavında başarılı olanlar Vergi İstihbarat Uzmanı kadrosuna atanırlar. Bunların mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, çalışmaları ve yükselmelerine ilişkin usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

DEFTERDAR

Ek Madde 11 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Defterdar, bulunduğu ilde Maliye Bakanlığının en büyük memuru ve il ve bağlı ilçeler teşkilatının amiri olup, işlemlerin kanun hükümlerine göre yürütülmesi, denetlenmesi, merkez ve taşradan sorulan soruların cevaplandırılması, kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunulması, atamaları il 'e ait merkez ve ba ğlı ilçeler maliye memurlarının sicillerinin tutturulması ile görevli ve sorumludur.

Gerek görülen yerlerde defterdara yeterli sayıda yardımcı verilir.

Vergi dairesi başkanları, dairelerinin yetki ve konularıyla sınırlı olmak üzere defterdarın gelir idaresine ilişkin yetkilerinden Bakanlıkça belirlenenleri kullanırlar.

İl ve ilçe birimlerini defterdar adına kontrol etmek üzere defterdar emrine denetmenler verilebilir.

DEFTARDARLIK BİRİMLERİ

Ek Madde 12 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Defterdarlık birimleri, defterdarın yönetimi altında gelir, muhasebat, milli emlak ve muhakemat birimleri ile personel müdürlüğünden oluşur.

Büyükşehir belediye sınırları içinde ayrıca ilçe teşkilatı il merkezlerindeki ilçe malmüdürlükleri dışındaki birimler doğrudan doğruya defterdarlığa bağlıdır.

GELİR BİRİMLERİ

Ek Madde 13 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Defterdarlık gelir birimleri vergi daireleri ve gelir müdürlüklerinden oluşur.

VERGİ DAİRELERİ

Ek Madde 14 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Vergi daireleri, defterdarlığa bağlı başkanlık, müdürlük veya bağlı vergi dairesi şeklinde kurulur. İl ve ilçe merkezlerindeki vergi dairelerinin kuruluş şekli, sayısı, faaliyet bölgeleri, bunların hangi vergi, resim ve harçların tahakkuk ve tahsili ile uğraşacakları Bakanlıkça belirlenir.

Vergi dairelerinde, bir başkan veya müdürün yönetimi altında yeterli sayıda yardımcı, şef ve diğer memurlar; bağlı vergi dairelerinde ise, malmüdürünün yönetimi altında şef ve diğer memurlar çalıştırılır. Gerekli görülen vergi dairelerinde gelir uzmanları ve yardımcıları çalıştırılabilir.

Vergi dairesi başkanlıklarında: kurulan bölümleri yönetmekle görevli yeterli sayıda vergi müdürü, vergi dairesi başkanı emrinde çalışan vergi denetmenleri, vergi davalarını takip etmekle görevli hazine avukatları bulunur. Ayrıca başkanlığın işlemlerini yürütmek üzere takdir ve uzlaşma komisyonları kurulabilir.

Vergi daireleri, vergi kanunları ve özel kanunlar ile bu kanunlara dayanılarak Bakanlıkça belli edilen kamu gelirleriyle ilgili mükellefi tesbit, tarh, tahakkuk, tecil, tahsil, terkin, ödeme, iade ve muhasebe işlemlerini; bu işlemlere ilişkin olarak vergi dairesi veya mükelleflerce yaratılan ihtilaflarla ilgili yargı mercii nezdinde Hazineyi temsilen dilek ve savunmalarda bulunulması, gerektiğinde temyiz ve tashihi karar talebinde bulunulması ve yargı kararlarının uygulanması işlemlerini yürütür.

Vergi dairelerinde saymanlık işlemlerinden doğan Sayıştaya hesap verme görevi, başkanlık şeklinde kurulan vergi dairelerinde muhasebe ve tahsilat işlemlerinden sorumlu vergi müdürü; müdürlük şeklinde kurulan vergi dairelerinde vergi dairesi müdürü; bağlı vergi dairelerinde ise malmüdürü tarafından yerine getirilir. İcra memuru ve tahsildarlar, Sayıştaya hesap vermekle yükümlü müdüre karşı sorumludurlar.

Tahakkuk hatalarından doğan mali zararlardan bu işlemleri yapan memurlar, başkanlık şeklinde kurulan vergi dairelerinde tahakkuk işlemlerinden sorumlu vergi müdürü, müdürlük şeklinde kurulan vergi dairelerinde ilgili müdür yardımcısı, bağlı vergi dairelerinde ilgili şef ile birlikte sorumludurlar.

Bakanlık, vergi, resim ve harçlara ilişkin terkin yetkisini kısmen veya tamamen vergi dairesi başkanları ve müdürlerine devredebilir. Vergi dairesi başkanının veya müdürünün yetkilerinden bir kısmı Bakanlığın onayı ile müdür veya müdür yardımcılarına devredilebilir. Bu durumda devredilen işlerden doğacak sorumluluk, yetki devredilenlere aittir. Bu yetki, vergi dairesi başkanı veya müdürünün denetim sorumluluğunu kaldırmaz.

Vergi dairesi başkanlığınca yapılacak ödemelere ilişkin olarak ita amirliği yetkisi vergi dairesi başkanına devredilebilir.

Vergi dairelerinin kuruluş, görev, yetki ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar ile gelirler bölge müdürlükleri ve defterdarlıklarla ilişkileri Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikte düzenlenir.

VERGİ DAİRESİ BAŞKANI

Ek Madde 15 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Vergi dairesi başkanı, vergi dairesi başkanlığının amiri olup doğrudan defterdara bağlıdır.

Vergi dairesi başkanı ve emrindeki vergi müdürleri, vergi dairesi müdürünün muhtelif kanunlarda yeralan tüm görev, yetki ve sorumluluklarına sahiptirler. Ayrıca, vergi dairesi başkanları bu Kanun Hükmünde Kararname ve diğer kanunlarda gelir müdürüne verilen görev ve yetkileri de kullanırlar.

Vergi dairesi başkanları, vergi incelemesi yetkisini haiz Bakanlık merkez denetim elemanlığı görevinde en az on yıl bulunmuş olanlar arasından atanırlar. Vergi dairesi başkanlıklarında en az 5 yıl vergi müdürü olarak görev yapanlardan yapılacak sınavda başarılı olanlar da vergi dairesi başkanlığına atanabilirler. Bu sınava ait esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.

GELİR MÜDÜRLÜKLERİ

Ek Madde 16 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

İllerde defterdara bağlı olarak iş hacmi dikkate alınmak suretiyle bir veya birden fazla gelir müdürlüğü kurulur.

Gelir müdürlüğünde, gelir müdürünün yönetimi altında yeterli sayıda müdür yardımcısı, şef ve diğer memurlar çalıştırılır.

Gelir müdürlüklerinin görevleri şunlardır:

a) Bulundukları il ve bağlı ilçelerde vergilendirme ile ilgili soruları defterdar adına cevaplandırmak,

b) Teftişlerde defterdar adına verilecek cevap ve emirleri hazırlamak,

c) Vergi dairelerinden toplanan istatistiki bilgileri il bazında derleyip, Gelirler Genel Müdürlüğüne veya Gelirler Bölge Müdürlüğüne göndermek,

d) Terkini gereken amme alacaklarının terkinini defterdar adına tekemmül ettirerek ilgililere bildirmek,

e) Vergi kanunları ve diğer kanunların gelir müdürlüğüne verdiği işleri yapmak. Gelir müdürü, görevlerin tam ve zamanında yapılmamasından ve verdiği emirlerden doğan Hazine zararından müdür yardımcısı, müdür yardımcısı yoksa servis şefiyle birlikte sorumludur.

MUHASEBAT BİRİMLERİ

Ek Madde 17 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde; 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Muhasebat birimleri, muhasebe müdürlükleri, saymanlık müdürlükleri ve malmüdürlüklerinden oluşur.

MUHASEBE MÜDÜRLÜKLERİ

Ek Madde 18 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Muhasebe müdürlükleri, ildeki veya Bakanlığın görevlendirilmesi halinde il dışındaki genel bütçeli dairelerin saymanlık hizmetlerini yürütürler. Ayrıca, görev alanları içindeki her tür saymanlığın Bakanlığa göndereceği dönem sonu ve diğer hesap bilgilerini toplar, kontrol ederek belirlenen usul ve esaslara göre merkeze gönderirler; saymanlıklar arasında koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamak üzere defterdar adına belirlenecek görüş ve önerileri hazırlarlar.

Muhasebe müdürlüğünde bir müdürün yönetimi altında yeterli sayıda müdür yardımcısı ile şef ve diğer personel çalıştırılır.

Muhasebe müdürleri, sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştaya hesap verirler. Ancak, Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde müdür yardımcılarına saymanlık yetki ve sorumluluğu devredilebilir. Bu durumda da muhasebe müdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir bütün olarak Sayıştaya vermeye devam ederler.

SAYMANLIK MÜDÜRLÜKLERİ

Ek Madde 19 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Saymanlık müdürlükleri, bulundukları yerde bölge müdürlüğü ve baş müdürlük şeklinde örgütlenmiş olan daireler ile askeri birimlerin ve diğer dairelerin saymanlık hizmetlerini ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirirler. Kadroları Maliye Bakanlığına ait olan döner sermaye ve fon saymanlıkları da bulundukları illerdeki defterdarlıklara bağlıdırlar.

Saymanlık müdürlüğünde, bir müdürün yönetimi altında yeterli sayıda müdür yardımcısı ile şef ve diğer personel çalıştırılır.

Saymanlık müdürleri sayman sıfatı ile Sayıştay 'a hesap verirler.Saymanl ık yetkisi ve sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde müdür yardımcılarına devredilebilir.Bu durumda da saymanlık müdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesabını bir bütün olarak Sayıştay 'a verme ğe devam ederler.

MAL MÜDÜRLÜKLERİ

Ek Madde 20 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat, milli emlak ve muhakemat servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği malmüdürlüklerinde yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı çalıştırılabilir.

Malmüdürü, ilçe Maliye teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar.

Malmüdürleri sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştay 'a hesap verirler. Saymanl ık yetki ve sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde saymanlık müdür yardımcılarına devredilebilir bu durumda da malmüdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir bütün olarak Sayıştay 'a vermeye devam ederler.

MİLLİ EMLAK BİRİMLERİ

Ek Madde 21 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Milli emlak birimleri; milli emlak dairesi başkanlığı, milli emlak müdürlüğü ve başkanlık veya müdürlük olmayan yerlerde de malmüdürlüğü milli emlak servislerinden oluşur. Milli emlak birimlerinde milli emlak uzmanı ve yardımcıları çalıştırılabilir.

Milli emlak memuru bulunmayan ilçelerde milli emlak işlemleri görevlendirilecek diğer memurlar tarafından yürütülür.

Bakanlık gerekli görülen il ve ilçelerde bir veya birden fazla sayıda milli emlak dairesi başkanlığı ve milli emlak müdürlüğü kurmaya yetkilidir. Milli emlak birimlerinin kuruluş, görev ve çalışma esasları yönetmelikle düzenlenir.

MİLLİ EMLAK BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ

Ek Madde 22 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

İl ve ilçe milli emlak birimleri, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevlerinin il ve ilçeye ilişkin olanlarını yürütür.

İl ve ilçe ayniyat kesin hesapları milli emlak birimlerince hazırlanır. Milli emlak dairesi başkanlığı, milli emlak müdürlüğü ve bunların bulunmadığı yerlerde malmüdürlüğü memurlarından biri ayniyat saymanı olarak görevlendirilir.

Hazine taşınmaz mallarının tescil ve ferağı ile ilgili olarak çeşitli kanunlarda defterdara verilmiş olan yetkiler, milli emlak dairesi başkanına, milli emlak müdürüne, emlak müdürüne veya diğer memurlara devredilebilir.

İlçe kamulaştırma kıymet takdiri komisyonunun maliye üyesi; milli emlak dairesi başkanlığı, milli emlak müdürlüğü, bunların olmadığı yerlerde de malmüdürlüğü memurları arasından seçilir.

Milli emlak dairesi başkanı, milli emlak müdürü ve malmüdürü, milli emlak işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini temin etmek, görev alanındaki milli emlak işlemlerinden doğan hak ve alacakların zamanında tahakkuk ettirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

İlgili memur ve şefler, sözü edilen görevlerin tam veya zamanında yerine getirilmemesinden dolayı tahakkuk noksanından veya zamanında takip ve tahakkuk ettirilmemesi nedeniyle tahsil edilemez bir hale gelmiş Hazine hak ve alacaklarından başkanlık şeklinde kurulan milli emlak birimlerinde emlak müdürü, müdürlük şeklinde kurulan birimlerde müdür yardımcısı, malmüdürlüklerinde malmüdürü ile birlikte sorumludur.

MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANI

Ek Madde 23 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Milli emlak dairesi başkanı doğrudan defterdara bağlı olup, milli emlak dairesi başkanlığının amiridir. Başkanın emrinde yeteri kadar emlak müdürü, bilgi işlem müdürü ve milli emlak denetmeni bulunur.

Milli emlak dairesi başkanı, görev alanına giren idari davalarda, 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanunun 22 nci maddesindeki “daire amiri” yetkisini haizdir.

Milli emlak dairesi başkanları, Maliye Bakanlığı merkez denetim elemanlığı görevinde en az on yıl bulunmuş olanlar arasından atanır. Milli emlak dairesi başkanlıklarında en az 5 yıl emlak müdürü olarak görev yapanlardan yapılacak sınavda başarılı olanlar da milli emlak dairesi başkanlığına atanabilirler. Bu sınava ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.

MUHAKEMAT BİRİMLERİ

Ek Madde 24 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

İl muhakemat birimlerinde muhakemat müdürlerinin yönetiminde, muhakemat müdür yardımcıları, müşavir hazine avukatları, hazine avukatları, şef, raportör ve memurlar çalıştırılır.

Muhakemat müdür yardımcıları da 4353 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen temsil yetkisini haizdir.

İl muhakemat birimleri 4353 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde sayılan görevleri yapar. Bakanlıkça verilecek veya devredilecek olan yetkileri kullanırlar.

Muhakemat müdürleri, muhakemat müdür yardımcıları, müşavir hazine avukatları ve hazine avukatları Maliye Bakanlığı ile Hazineyi ilgilendiren işlerde genel bütçe içindeki diğer daireleri idare ve vergi mahkemelerinde vekil sıfatıyla temsil ederler.

PERSONEL MÜDÜRLÜKLERİ

Ek Madde 25 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Personel müdürlüklerinin görevleri şunlardır:

a) İl atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak,

b) İl kadrolarının; dağıtım, tahsis, tenkis ve değişiklikleri ile ilgili tekliflerde bulunmak,

c) Aday memurların eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak; il teşkilatının hizmet içi eğitim planının hazırlanmasını koordine etmek ve uygulanmasına yardımcı olmak,

d) Defterdarlık personelinin her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin işlemleri yürütmek,

e) Bakanlıkça (Personel Genel Müdürlüğü) verilecek benzeri görevleri yapmak.

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI VE MALİYE MEMURLARININ YETİŞTİRİLMELERİ

Ek Madde 26 - (Ek madde: 22/07/1998 - 4369/85 md.)

Maliye Bakanlığında yardımcı hizmet birimi olarak “Maliye Yüksek E ğitim Merkezi Başkanlığı ” kurulmuştur. Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığının görevleri; Bakanlık personelinin çağdaş yönetim teknikleri ve mali mevzuat konularında bilgilerini artırmak, modern kamu yönetiminin gereklerine uygun, yenilikçi ve gelişmeye açık birer yönetici olarak yetiştirilmelerini sağlamak, hizmet içi eğitim faaliyetlerini yürütmek, kurs, panel, konferans ve seminerler düzenlemek, mali idarenin geliştirilmesi konularında araştırma, inceleme ve anketler yapmak, bunları yayımlamak ve önerilerde bulunmak, kamu maliyesi ve ekonomi yönetimi alanındaki gelişmeleri, uygulamaları ve yayımları izlemek ve Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.

Uzmanlık ve denetmenlik yarışma sınavını kazananlar ile yükselme sınavlarında başarılı olan personelin eğitimi Maliye Yüksek Eğitim Merkezinde düzenlenecek özel programlarla yapılır. Eğitim programları, ölçme, değerlendirme, sınav ve diğer hususlara ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.

Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanı müşterek kararname, Başkan Yardımcıları ise Bakan onayı ile atanırlar. Bunlar sırasıyla, Bakanlıktaki Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları için ilgili mevzuatında öngörülen tüm haklardan aynen yararlanırlar. Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi hükümlerine göre veya ders yüklerini tamamlayıp tamamlamadığına bakılmaksızın 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi dikkate alınarak ders ücreti karşılığı öğretim elemanı çalıştırılabilir. Merkezde ücret karşılığı mesleki ders vermek için görevlendirilen Bakanlık personeline 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre ayda 20 saati geçmemek üzere okutmanlar kadar ders ücreti ile sınav ücreti ödenir.

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanlığına ait kadrolardan Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği, Bankalar Yeminli Murakıpları, Kurul Başkanlığı ve Hazine Kontrolörlerine ait kadrolar dışında kalan kadrolar personeli ile birlikte başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Maliye ve Gümrük Bakanlığına devredilmiş sayılır.

Bakanlığın teşkilat ve kuruluşu bu Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca genel hükümlere göre yeni kadrolar tesbit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, devredilen kadroların kullanılmasına devam olunur.

Geçici Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile Maliye Bakanlığı ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı memurlarından kadro ve görev ünvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

Maliye ve Gümrük Bakanlığına devredilen kadrolardan Müsteşar ve Müsteşar yardımcıları ile Maliye Bakanlığı ve Gümrük ve Tekel Bakanlığının danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerin genel müdür, daire başkanı, kurul başkanı ve bunların yardımcılarına ait kadrolardan aynı ünvanları taşıyanlar ile aynı mahiyetteki hizmetlerin ifasına yönelik kadrolar şahsa bağlı kadrolar olup, her ne sebeple olursa olsun boşalmaları halinde genel hükümlere göre iptal edilmiş sayılır. Maliye ve Gümrük Bakanı, yeni kadrolar tesbit ve ihdas edilerek gerekli atama işlemleri yapılıncaya kadar bu kadrolarda bulunan memurlardan birini, görevli oldukları birim hizmetlerinin yürütülmesini tedvirle görevlendirilebilir.

Kadro ve görev ünvanları değişenler veya kaldırılanlarla, şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar Bakanlığın Merkez ve Taşra teşkilatında yeni bir kadroya atanıncaya kadar her türlü mali ve sosyal haklarıyla durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler.

Yukarıdaki (2) ve (3) üncü fıkrada sayılanların bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atanmaları halinde ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü haklarının bu yeni kadrolarında kaldıkları sürece ödenmesine devam olunur.

Geçici Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanlığında istihdam edilen bağlı ve ilgili kuruluş personeli ilgili oldukları kuruluşlara en geç bir yıl içerisinde iade edilir.

Geçici Madde 4 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 5 - Bakanlık taşra ve yurtdışı teşkilatı ve bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 34. ve 35 inci maddelerinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler, mevcut taşra ve yurtdışı teşkilatı yürütülmeye devam olunur.

Geçici Madde 6 - Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık Merkez Teşkilatında değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.

Bakanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirir. Bu süre içerisinde Bakanlık kadrolarını, bu Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen teşkilat yapısına uygun hale getirmek üzere, bakanlığın teklifi, Devlet Personel Dairesinin görüşüne dayanılarak kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolarda sınıf, ünvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Geçici Madde 7 - (Ek madde: 08/06/1984 - KHK - 207/10 md.)

Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılmış birimlerde görevli personel durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslara bağlı olarak saklı tutulur.

YÜRÜRLÜK:

Madde 47 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME:

Madde 48 - Bu Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KHK YE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

1 02/07/1993 TARİH VE 484 SAYILI KHK 'N İN GEÇİCİ MADDELERİ:

Geçici Madde 1 - Diğer mevzuatta Maliye ve Gümrük Bakanlığına yapılmış olan atıflar, hizmetin özelliğine göre bu Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümlerine yapılmış sayılır.

Geçici Madde 2 - Ekli (I) sayılı listede belirtilen kadrolar iptal edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin Maliye Bakanlığı bölümünden çıkarılmış, ekli (2) sayılı listede ihdas edilen kadro adı geçen bölüme eklenmiştir.

Kadroları kaldırılanlar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilirler. Bunların eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, hertürlü zam ve tazminatları ile diğer özlük hakları şahıslarına bağlı olarak devam eder.

Ancak, bunların atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlarının toplamı eski kadrolardan almakta olduğu aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlardan az olduğu takdirde, aradaki fark tazminat olarak ödenir.

Geçici Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin, bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Sözü edilen tüzük ve yönetmelikler en geç altı ay içinde çıkartılır.

Geçici Madde 4 - (Mülga madde: 20/03/1997 - KHK - 570/14)

Geçici Madde 5 - En az 15 yıldan beri Maliye ve Gümrük Bakanlığının maliye kesiminde çalışanlardan 42 nci maddenin (b) bendinde öngörülen öğrenim dallarına bakılmaksızın dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar aynı bentte belirtilen görevlere atanabilirler.

2 19/06/1994 TARİH VE 543 SAYILI KHK 'N İN MADDE VE GEÇİCİ MADDELERİ:

Madde 16 - 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvelin Maliye Bakanlığına ait bölümünden ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar çıkarılmış; ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek Maliye Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.

Madde 17 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesi “Ortak Hükümler” başlıklı bölümünün (a) bendinin değişik 11 inci fıkrasına “Devlet Bütçe Uzman Yard ımcıları, “ibaresinden sonra gelmek üzere “Devlet Muhasebe Uzman Yard ımcıları, Devlet Gelir Uzman Yardımcıları, Devlet Malları Uzman Yardımcıları, Maliye Uzman Yardımcıları, Vergi İstihbarat Uzman Yardımcıları, Gelir Uzman Yardımcıları, Milli Emlak Uzman Yardımcıları ” ve “Devlet Bütçe Uzmanl ığına ” ibaresinden sonra gelmek üzere “Devlet Muhasebe Uzmanl ığına, Devlet Gelir Uzmanlığına, Devlet Malları Uzmanlığına, Maliye Uzmanlığına, Vergi İstihbarat Uzmanlığına, Gelir Uzmanlığına, Milli Emlak Uzmanlığına ” ibaresi eklenmiştir.

Madde 18 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli II sayılı ek gösterge cetvelinin “4 Başbakanlık ve Bakanlıklarda” bölümünden “Gelirler Bölge Müdür Yard ımcısı, Vergi Dairesi Başkan Yardımcısı, Milli Emlak Dairesi Başkan Yardımcısı ” ünvanlar ı, I sayılı ek gösterge cetvelinin “IGenel İdare Hizmetleri Sınıfı ” bölümünün “h” f ıkrasından “Muhasebe Denetmenleri, Vergi Denetmenleri, Milli Emlak Denetmenleri” ünvanlar ı çıkarılmış aynı yere “Maliye Uzman ı ” ünvan ı eklenmiş, aynı “h” f ıkrasının sonuna “En az 3 y ıl süreli yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokulu bitirerek yapılacak sınav sonunda denetmen yardımcısı kadrolarına atanmış ve en az 3 yıl bu kadrolarda çalıştıktan sonra, bu süredeki çalışmaları olumlu bulunmak kaydıyla Muhasebe Denetmeni, Vergi Denetmeni ve Milli Emlak Denetmeni kadrosuna atanmış olanlar ” ibaresi ilave edilmiştir.

Madde 19 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü maddesinden sonra gelen “Zam ve Tazminatlar” başlıklı Ek Maddesinin “II. Tazminatlar” k ısmının (A) bölümünün (h) bendine “Maliye Bakanl ığı Muhasebe, Vergi ve Milli Emlak Denetmenleri ile bunların yardımcıları ” ibaresi: ayn ı bölümün (i) bendine “Devlet Bütçe Uzmanlar ı ” ibaresinden sonra gelmek üzere “Devlet Muhasebe Uzmanlar ı, Devlet Gelir Uzmanları, Devlet Malları Uzmanları, Maliye Uzmanları, Vergi İstihbarat Uzmanları, Gelir Uzmanları, Milli Emlak Uzmanları ” ibaresi eklenmiştir.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

Madde 20 - 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ve 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeler sonucunda kadroları kaldırılanlar, Bakanlıkta boş bulunan durumlarına uygun diğer kadrolara en geç 6 ay içinde atanırlar ve bu süre içinde her türlü mali haklarını eski kadrolarına göre almaya devam ederler.

Bunların atandıkları yeni kadrolarına ait her türlü ödemeler dahil maaşlarının net tutarı, eski kadrosunda en son ayda ödenen her türlü ödemeler dahil maaşının net tutarından az ise aradaki fark giderilinceye kadar hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmadan tazminat olarak ödenir.

Yurtdışı teşkilatı kadrolarındaki “Maliye ve Gümrük Müşaviri” ünvan ı “Maliye Müşaviri” olarak de ğiştirilmiş ve halen Maliye ve Gümrük Müşavir kadrolarında bulunan personel başka bir işleme gerek kalmaksızın Maliye Müşaviri kadrolarına atanmış sayılır.

Maliye Bakanlığı yurtdışı teşkilatındaki yedi müşavir üç ataşe kadrosu Gümrük Müsteşarlığının yurtdışı teşkilatı kuruluncaya kadar, halen dolu olanlardan Gümrük kökenli personel dahil bu Müsteşarlık personelinden atama yapılmak suretiyle kullanılır.

Geçici Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihte Muhasebe, Vergi ve Milli Emlak Denetmeni veya Denetmen Yardımcısı kadrolarında görev yapmakta olup bu kadrolara atandıktan sonraki çalışmalar olumlu bulunanlardan bu kadrolarda geçen hizmet süreleri,

a) Üç yıldan az olanlar sırasıyla Muhasebe Denetmen Yardımcısı, Vergi Denetmen Yardımcısı ve Milli Emlak Denetmen Yardımcısı kadrolarına,

b) Üç yıdan fazla olanlar sırasıyla Muhasebe Denetmeni Vergi Denetmeni ve Milli Emlak Denetmeni kadrolarına atanmış sayılırlar

Bunlardan (b) bendinde belirtilenlerin ek gösterge ödemelerinde üç yıl yardımcılık kadrosunda görev yapmış olma şartı aranmaz, (a) bendinde belirtilenlerin Kontrol Memurluğu kadrolarında geçmiş olan süreleri Denetmen Yardımcılığında geçmiş sayılır.

Maliye Müfettiş Yardımcısı, Hesap Uzman Yardımcısı veya stajyer Kontrolör kadrolarında görev yapmakta iken çeşitli nedenlerle Denetmen ve Denetmen Yardımcısı kadrolarına atanmış olanların, sözkonusu kadrolarda geçirdikleri süreler Denetmen Yardımcısı kadrolarında geçmiş sayılır.

Geçici Madde 3 - Bakanlık için meslek memurları yetiştirmek üzere açılmış bulunan Ankara ve İzmir Maliye Meslek Liseleri, Bakanlıkça uygun görülecek tarihe kadar Personel Genel Müdürlüğüne bağlı olarak öğretime devam ederler.

Okulların kapatılması halinde, bu okullara tahsis edilmiş olan taşınır ve taşınmaz mallar, Bakanlığın diğer birimlerinde ihtiyaç duyulan hizmetler için kullanılmak üzere tahsis edilir.

Geçici Madde 4 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin, bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Sözü edilen tüzük ve yönetmelikler en geç altı ay içinde çıkarılır.

Geçici Madde 5 - Milli Emlak Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerinde; 31/12/1998 tarihine kadar zorunlu ve özel durumlara mahsus olmak ve kadastro işlemleri, imar uygulamaları, taşınmaz malların mahalli tesbitlerinin yapılması, bilgisayar sistemlerinin kurulması, kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz mallarının envanterinin yapılması amacıyla genel ve katma bütçeli idarelerde çalışan mühendis tekniker ve teknisyenler ilgili kuruluşların muvafakatı alınarak özlük haklarını kendi kurumlarından almak ve maliye memurlarının aldığı ek ücret ve ödemelerden Bakanlıkça uygun görülecek miktar ve oranda yararlandırılmak suretiyle geçici olarak çalıştırılabilirler.

{ EK - 1 SAYILI CETVEL }

EK - 1 SAYILI CETVEL

(Değişik cetvel: 20/08/1993 - KHK - 516 ; İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen cetvel: 19/06/1994 - KHK - 543)

MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI

Danışma ve

Müsteşar Müsteşar Yrd. Anahizmet Birimleri Denetim Birimleri Yardımcı Birimler

------------ ------------------ -------------------------- ---------------------- ----------------------

Müsteşar Müsteşar Yrd. 1-Başhuk.Müş.ve 1-Maliye Teftiş 1-Personel Gn.Md.

Muhakemat Gn.Md. Kurulu Bşk.

Müsteşar Yrd. 2-Bütçe ve Mali 2-Hesap Uzmanları 2-İdari ve Mali

Kontrol.Gn.Md. Kurulu Bşk. İşler Dai.Bşk.

Müsteşar Yrd. 3-Muhasebat Gn.Md. 3-Arş.Planlama ve Koor- 3-Bilgi İşlem Dai.Bşk.

dinasyon Kurulu Bşk.

Müsteşar Yrd. 4-Gelirler Gn.Md. 4-Bakanlık Müş. 4-Savunma Sekreterliği

Müsteşar Yrd. 5-Milli Emlak Gn. 5-Basın ve Halk. 5-Özel Kalem Müdür Md. İliş.Müşavirliği

6-Tas.işl.Döner Serm.

İşletmeleri Gn.Md.

7-Av.Top.ve Dış ilş.

Dai.Bşk.

EK - 2 SAYILI CETVEL

(Ek cetvel: 20/08/1993 - KHK - 516; İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen cetvel: 19/06/1994 - KHK - 543)

MALİYE BAŞKANLIĞI KURULACAK KURUMLAR

Kurumlar

1 - Başbakanlık

2 - Milli Savunma Bakanlığı

3 - İçişleri Bakanlığı

4 - Maliye Bakanlığı

5 - Milli Eğitim Bakanlığı

6 - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

7 - Sağlık Bakanlığı

8 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

9 - Karayolları Genel Müdürlüğü

10 - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

11 - Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

EK - 3 SAYILI CETVEL

(Ek cetvel: 20/08/1993 - KHK 516; İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen cetvel: 19/06/1994 - KHK - 543)

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLER BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNİN MERKEZLERİ VE KAPSADIĞI İLLER

Bölge Müdürlüğü Merkezi : Kapsadığı İller

1) Adana : Adana, Gaziantep, Hatay, İçel, Kayseri, Kahramanmaraş, Niğde

2) Ankara : Ankara, Afyon, Aksaray, Çankırı, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Sivas, Yozgat

3) Antalya : Antalya, Burdur, Denizli, Isparta

4) Bursa : Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya

5) Edirne : Edirne, Kırklareli, Tekirdağ

6) Erzurum : Erzurum, Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Van

7) İstanbul Avrupa Yakası : İstanbul Avrupa Yakası

8) İstanbul Asya Yakası : İstanbul Asya Yakası

9) İzmir : İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Uşak

10) Kocaeli : Kocaeli, Bartın, Bolu, Sakarya, Zonguldak

11) Malatya : Malatya, Adıyaman, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli

12) Samsun : Samsun, Amasya, Çorum, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Trabzon

İdeal Hukuk Bürosu İdeal Hukuk ve Düşünce Derneği www.hasansen.av.tr

Bu Site İdeal Hukuk Bürosu'nun Bir Portal Hizmetidir. Tüm Hakları İdeal Hukuk Bürosu'na Aittir.