stu nicholls dot com | menu - Professional dropdown #3
  Zorunlu Açıklama !

8 Temmuz 2015 Çarşamba   


HSYK atamalarında Cumhurbaşkanı ve Meclis`e yetki verilmesini nasıl buluyorsunuz?
Olumlu
Olumsuz
Yorum Yok
 


 
 
 
 
 
 
kanunlar  
   


TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU (7)


No : 926

 

(Değişik fıkra: 29/07/1998 - 4376/5 md.) Bu Kanunun 121 inci maddesi gereğince, Tabur Komutanlığı ve Bölük Komutanlığı görevleri ile bu görevlerin Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek eşidi görev yerlerine

asaleten veya boş kadrolara asaleten vekil olarak atamaları yapılan subay ve astsubaylara, Orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının %15 'i oran ında ek hizmet tazminatı ayrıca ödenir.

(Ek fıkra: 20/03/1997 - KHK-570/17 md.) Bu Kanunun 121 inci maddesi gereğince, gemilere atanan personele fiilen görev yapmaları şartıyla, Orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının subaylara %

20 'si, astsubaylar ile Devlet memurlar ına %13 'ü, uzman erbaşlara %10'u oran ında her ay ayrıca ek hizmet tazminatı ödenir. Bu tazminat, hangi kuvvet ve sınıftan olursa olsun, gemilerde fiilen seyir yapmak

suretiyle geçici olarak ya da kontrol, tecrübe, denetleme yapmak veya eğitim yaptırmak amaçları için görevlendirilen subay, astsubay, uzman erbaş ve sivil memurlara da görevli bulundukları her gün için otuzda

bir oranında ödenir.

Şu kadar ki; Uçuş Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu hükümlerine göre aylık yıpranma tazminatı alanlar ile 14/07/1964 tarih ve 500 sayılı Kanun ile ek ve değişiklikleri

kapsamına girenlere de yurtiçi aylıkları esas alınmak kaydıyla aynı tazminat ödenir. Bu Kanunun 14 ve 109 uncu maddelerine göre astsubaylıktan subaylığa geçenlerin hizmet tazminatı, subay nasbedilmeden

önce emsal oldukları astsubayların yükseldikleri rütbe, kıdem ve kademeler için öngörülen hizmet tazminatından az olamaz.

B) Sıkıyönetim hizmet zammı hariç olmak üzere; (A) fıkrasında belirtilen ve bu tazminattan yararlanamayan personelin çeşitli ödemelerle bir ayda aldıkları net tutarlar bu maddede sayılan ve tazminattan

yararlanan personele çeşitli ödemelerle bir ayda verilen net tutarlardan az ise aynı kıta ve karargahtaki aynı rütbe ve kıdemdekiler arasında meydana gelen fark ayrıca tazminat olarak ödenir.

C) Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

yapan memurlara; anılan Kanuna tabi en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının %35 'ini geçmemek üzere ayl ık derecelerine, görev ünvanlarına, görev yeri ve özelliklerine, öğrenim

durumlarına, çalışma şartlarının zorluğuna göre Milli Savunma Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine belirlenecek miktar, oran, esas ve usuller dairesinde ek özel hizmet tazminatı

ödenebilir.

Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında veya kadro açıklamalar bölümünde özel nitelikli (istisnai memur) olarak gösterilen görev yerlerine atanan, yüksekokul mezunu 657 sayılı Devlet

Memurları Kanununa tabi memurlara ise en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının %80 'ini geçmemek üzere yukar ıdaki fıkrada belirlenen usul ve esaslar dahilinde ek özel hizmet

tazminatı ödenebilir. Ancak bu fıkraya göre ek özel hizmet tazminatı alacakların toplamı 100 kişiyi geçemez ve bu fıkradan yararlananlara yukarıdaki fıkraya göre ayrıca ek özel hizmet tazminatı ödenmez.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Zam ve Tazminatlar” başlıklı ek maddesine göre “Adalet Hizmetleri Tazminat ı ” alan personelden, yukar ıdaki fıkralar kapsamında bulunanlara ödenecek ek özel hizmet

tazminatı, bu fıkralarda belirlenen tavan oranlarının yarısını geçemez.

D) Bu maddede belirtilen tazminatlar aylıklarla birlikte ödenir ve damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi değildir. Sözkonusu tazminatların hakedilmesinde ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler

uygulanır.

Ek Madde 18 - (Ek madde: 12/02/1982 - 2596/3 md.; Değişik madde: 24/12/1986 - KHK 265/3 md.)

a) (Değişik bent: 09/04/1990 - KHK - 418/22 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 05/02/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 say ılı Kararı ile; Yeniden düzenlenen bent: 18/05/1994 - KHK - 527/15 md.) Bu

Kanuna

ekli V sayılı makam tazminatı cetvelinde yazılı rütbe ve görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda makam

tazminatı

ödenir. Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.

b) (Değişik bent: 22/11/1995 - 4137/11 md.) Bu rütbe ve görevlerde çalıştıktan sonra emekliye ayrılanlara, yukarıdaki fıkraya göre bulunacak miktarın tamamı hayatta bulundukları sürece her ay T.C. Emekli

Sandığınca ödenir. T.C. Emekli Sandığı bu ödemeleri üç aylık devreler halinde faturası karşılığında Hazineden tahsil eder.

Ek Madde 19 - (Ek madde: 26/03/1982 - 2642/22 md.; Değişik madde: 09/08/1993 - KHK-499/24 md.; Değişik madde: 04/08/2000 - KHK/607 md:15)

Bu Kanunun 36 ncı maddesindeki kıdem ve 38 inci maddesindeki üstün başarı kıdemlerinin toplamı 7 yılı geçemez.

Ek Madde 20 - (Ek madde: 29/07/1983 - 2870/17 md., Değişik madde: 29/07/1998 - 4376/6 md.)

(Değişik fıkra: 12/06/2003 - 4891 S.K./2. md.) Bursla gidenler de dahil, yetiştirilmek üzere veya sürekli görevle yurt dışına gönderilen personel kanunlarına tabi kamu personelinin; Türk Silahlı Kuvvetlerinde

subay, astsubay veya Devlet memuru olarak görevli eşlerine, hizmet safahatları süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

(Değişik fıkra: 18/06/2003 - 4902 S.K./29. md.) Aylıksız izin; Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara, Genelkurmay Başkanlığınca; Milli Savunma Bakanlığına bağlı olanlara, Milli Savunma Bakanlığınca; kuvvet

komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı olanlara, kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca; Türk Silahlı Kuvvetleri

bünyesinde olmayan memurlara ise, yetkili kurumlarınca verilir.

İzin süresinin bitiminde personel derhal görevine dönmek zorundadır. İzin süresinin bitiminde görevine dönmeyen subay ve astsubay hakkında Askeri Ceza Kanununun ilgili maddeleri uygulanır.

Aylıksız izin alanların, izinli oldukları süre içerisinde, kademe ilerlemesi, rütbe kıdemliliği ve rütbe terfi işlemleri yapılmaz. Bu süre, bekleme sürelerinden ve mecburi hizmet süresinden sayılmaz.

Aylıksız izin alanlara bu Kanun ve diğer kanunlarla tanınan özlük hakları verilmez.

ASTSUBAYLAR:

Ek Madde 21 - (Değişik madde: 18/06/2003 - 4902 S.K./30. md.)

Türkiye Cumhuriyeti Ordusunun Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarının ast komuta kademelerinde eğitim, sevk ve idare ile diğer idari işlerde

subaya yardımcı olarak görevlendirilen askeri şahıslara, astsubay adı verilir.

Ek Madde 22 -

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun mali hükümlerinin yürürlüğe girmesi;

a) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun aylık ödemeleri ile ilgili hükümleri “14/07/1965 gün ve 657 say ılı Devlet Memurları Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler

eklenmesine ve bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücretlerine dair Kanun ” un ayl ık ödemelerinin yürürlüğü ile ilgili hükümleri ile birlikte ve aynı usul ve esaslara göre uygulanır.

b) Mahrumiyet yeri ödeneği, öğrenim yurtları ve bursları, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, temsil giderleri ve yakacak yardımına ait hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununun bu konuları düzenleyen hükümleri ile birlikte uygulanır.

c) Öğrenci harçlıkları ile ilgili hükümleri bu maddenin (a) fıkrası esaslarına göre uygulanır.

d) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153, 158, 176 ve 181 inci maddeleri 1970 mali yılında uygulanamaz. 2005 sayılı Kanunun pansiyon ücret indirimi hakkındaki 2 nci maddesi hükmü ile çocuk

zammı ödenmesine ilişkin 5049 ve doğum yardımı ödenmesine ilişkin 5504 sayılı Kanun hükümlerine uygulanmasına 1970 mali yılında da devam olunur.

e) Bu kanunun ders ücretleri ile ilgili hükümleri yayımı tarihinde Ek 2, Ek 5 ve Ek 6 ncı maddelerinin hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre çıkarılacak Genel Kadro Kanununun yürürlüğe

girdiği tarihi takibeden aybaşından itibaren uygulanır.

f) Bu maddenin (a) ve (c) fıkrası hükümleri uygulanıncaya kadar bu konuları düzenleyen eski kanunların uygulanmasına devam olunur.

Ek Madde 23 - (Ek madde: 17/06/1992 - 3815/5 md.)

Bu Kanunun 14 üncü ve 109 uncu maddelerine göre astsubaylıktan subaylığa nasbedilenler ile 110 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamına girenlerden Kanuna ekli EK-VII veya EK -VIII sayılı Aylık Gösterge Tablolarından aylık alanlar, bu gösterge tablolarında 2 nci derece için öngörülen üçüncü kademeyi kazanılmış hak aylığı olarak almak ve bu kadamede bir yılını tamamlamak veya daha sonraki kademeleri kazanılmış hak aylığı olarak almak ve kademe ilerlemesi yapma şartlarını taşımak şartıyla, aylık almakta oldukları gösterge tablolarında 1 inci dereceye yükseltilirler.

Ek Madde 24 - (Ek madde: 17/06/1992 - 3815/5 md.)

Astsubay nasbedilmeden önce veya astsubay iken 2 yıl ve daha fazla süreli fakülte veya yüksekokulları bitirenler ile fakülte ve yüksekokullardan ön lisans diploması almış olan astsubaylar;

EK-VIII sayılı Aylık Gösterge Tablosunda 2 nci derece için ön görülen üçüncü kademeyi kazanılmış hak aylığı olarak almak ve bu kademede bir yılını tamamlamak veya daha sonraki kademeleri kazanılmış hak aylığı olarak almak ve kademe ilerlemesi yapma şartlarını taşımak şartıyla, bulundukları aylık gösterge tablosunda 1 inci dereceye yükseltirler.

Ek Madde 25 - (Ek madde: 17/06/1992 - 3815/5 md.)

Astsubaylardan EK-VIII sayılı Aylık Gösterge Tablosunda 2 nci derece için öngörülen üçüncü ve daha sonraki kademeleri kazanılmış hak aylığı olarak alanlar; üçüncü kademede en az bir yılını tamamlamak veya daha sonraki kademelerde bulunmak, son 6 yıllık sicil notu ortalaması yüzde doksan ve daha yukarısı olmak ve kademe ilerlemesi yapma şartlarını taşımak kaydıyla, bulundukları aylık gösterge tablosunda 1 inci dereceye yükseltilirler.

CETVELLER

EK - I Sayılı Cetvel

(Ek 1 sayılı cetvel; 03/07/1975 tarih ve 1923 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile, yürürlükten kaldırılmıştır.)

EK - II Sayılı Cetvel

(Ek 2 sayılı cetvel; 03/07/1975 tarih ve 1923 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile, yürürlükten kaldırılmıştır.)

EK - III Sayılı Cetvel

(Ek 3 sayılı cetvel; 03/07/1975 tarih ve 1923 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile, yürürlükten kaldırılmıştır.)

EK - IV Sayılı Cetvel

(Ek 4 cetvel; 31/07/1970 tarih ve 1323 sayılı Kanun ile ile, yürürlükten kaldırılmıştır.)

EK - V Sayılı Cetvel

(Ek 5 cetvel; 31/07/1970 tarih ve 1323 sayılı Kanun ile ile, yürürlükten kaldırılmıştır.)

EK - VI Sayılı Cetvel

(Ek 1, Ek 2, Ek 3 sayılı cetveller; 03/07/1975 tarih ve 1923 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile, Ek 4 ve Ek 5 Sayılı cetveller; 31/07/1970 tarih ve 1323 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

EK - VI Sayılı Cetvel (Değişik cetvel: 12/02/1982 - 2596/1 md.)

SUBAYLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU (3)

KADEMELER

Dereceler Rütbeler 1 2 3 4 5 6 7 8 9

---------- ------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

1 Alb.-Kd. Alb.

General-Amiral 1500 -- -- -- -- -- -- -- --

1 Yarbay 1320 1380 1440 -- -- -- -- -- --

2 Kd. Binbaşı 1155 1210 1265 1320 1380 1440 -- -- --

3 Binbaşı 1020 1065 1110 1155 1210 1265 1320 1380 --

4 Kd. Yüzbaşı 915 950 985 1020 1065 1110 1155 1210 1265

5 Yüzbaşı 835 865 895 915 950 985 1020 1065 1110

6 Kd. Üsteğmen 760 785 810 835 865 895 915 950 985

7 Üsteğmen 705 720 740 760 785 810 835 865 895

8 Teğmen 660 675 690 705 720 740 760 785 810

9 Asteğmen 620 630 645 660 675 690 705 720 740

NOT: Harp Okulu öğrenim süresinden (1) yıl fazla öğrenim gören fakülte ve yüksekokul mezunu teğmenler 8 inci derece 2 nci;(2) yıl fazla öğrenim görenler 8 inci derece 3 üncü; (3) yıl fazla öğrenim görenler 8

inci derece 4 üncü kademesinden göreve başlarlar.

EK-VII Sayılı Cetvel (Değişik cetvel: 09/08/1993 - KHK- 499/22 md.)

A-109 UNCU MADDEYE GÖRE ASTSUBAYLIKTAN SUBAYLIĞA GEÇENLERİN

DERECE VE KADEMELERİ

ASTSUBAY İKEN BULUNDUĞU SUBAYLIKTA ULAŞABİLECEĞİ RÜTBELERİN İLK KADEMELERİ

DERECE VE GÖS- Kıdemli Kıdemli

KADEME TERGE Teğmen Üsteğmen Üsteğmen Yüzbaşı Yüzbaşı

---------- ---------- --------- --------- ----------- --------- ----------

8-1 660 8-2 7-2 6-2 5-2 4-2

8-2 675 8-3 7-3 6-3 5-3 4-3

8-3 690 7-1 6-1 5-1 4-1 3-1

7-1 705 7-2 6-2 5-2 4-2 3-2

7-2 720 7-3 6-3 5-3 4-3 3-3

7-3 740 6-1 5-1 4-1 3-1 2-1

6-1 760 6-2 5-2 4-2 3-2 2-2

6-2 785 6-3 5-3 4-3 3-3 2-3

6-3 810 5-1 4-1 3-1 2-1 1-1

5-1 835 5-2 4-2 3-2 2-2 1-2

5-2 865 5-3 4-3 3-3 2-3 1-3

5-3 895 4-1 3-1 2-1 1-1 1-3

B-109 UNCU MADDEYE GÖRE ASTSUBAYLIKTAN SUBAYLIĞA GEÇENLER İÇİN

AYLIK GÖSTERGE TABLOSU

KADEMELE R

Dere-

celer 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------

1 1320 1380 1440 - - - - - -

2 1155 1210 1265 1320 1380 1440 - - -

3 1020 1065 1110 1155 1210 1265 1320 1380 -

4 915 950 985 1020 1065 1110 1155 1210 -

5 835 865 895 915 950 985 1020 1065 1110

6 760 785 810 835 865 895 915 950 985

7 705 720 740 760 785 810 835 865 895

8 660 675 690 705 720 740 760 785 810

EK - VIII Sayılı Cetvel (Değişik cetvel: 12/02/1982-2596/1 md.)

ASTSUBAYLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU

Dere- KADEMELER

celer Rütbeler 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 II.Kad.Kd.Bşçvş. 1320 1380 1440 - - - - - -

2 II.Kad.Kd. Bçvş. 1155 1210 1265 1320 1380 1440 - - -

3 Kad.Kd. Bçvş. 1020 1065 1110 1155 1210 1265 1320 1380 -

4 Kd. Bçvş. 915 950 985 1020 1065 1110 1155 1210 -

5 Kad. Bçvş. 835 865 895 915 950 985 1020 1065 1110

6 Bçvş. 760 785 810 835 865 895 915 950 985

7 Kd. Üçvş. 705 720 740 760 785 810 835 865 895

8 Üçvş. 660 675 690 705 720 740 760 785 810

9 Kd. Çvş. 620 630 645 660 675 690 705 720 740

10 Çvş. 590 600 610 620 630 645 660 675 690

EK - VIII/A Sayılı Cetvel (Ek cetvel: 28/05/2003 - 4861 S.K./11. md.)

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU MEZUNU VE FAKÜLTE, YÜKSEK OKUL VEYA MESLEK YÜKSEK OKULUNU BİTİREREK TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNDE BAŞARILI OLUP ASTSUBAY ÇAVUŞLUĞA NASBEDİLEN ASTSUBAYLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU

Dere- KADEMELER

celer Rütbeler 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 II. Kad. Kd. Bçvş. 1320 1380 1440 - - - - - -

2 Kad. Kd. Bçvş. 1155 1210 1265 1320 1380 1440 - - -

3 Kd. Bçvş. 1020 1065 1110 1155 1210 1265 1320 1380 -

4 Kad. Bçvş. 915 950 985 1020 1065 1110 1155 1210 -

5 Bçvş. 835 865 895 915 950 985 1020 1065 1110

6 Kd. Üçvş. 760 785 810 835 865 895 915 950 985

7 Üçvş. 705 720 740 760 785 810 835 865 895

8 Kd. Çvş. 660 675 690 705 720 740 760 785 810

9 Çvş. 620 630 645 660 675 690 705 720 740

EK - IX Sayılı Cetvel (Değişik cetvel: 28/05/1988 - 3466/33.md.)

UZMAN JANDARMA ÇAVUŞLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU

Dere- KADEMELER

celer Rütbeler 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 VIII. Kad.Çvş. 1020 1065 1110 1155 1210 1265 1320 1380 -

4 VII. Kad.Çvş. 915 950 985 1020 1065 1110 1155 1210 1265

5 VI. Kad.Çvş. 835 865 895 915 950 985 1020 1065 1110

6 V. Kad.Çvş. 760 785 810 835 865 895 915 950 985

7 IV. Kad.Çvş. 705 720 740 760 785 810 835 865 895

8 III. Kad.Çvş. 660 675 690 705 720 740 760 785 810

9 II. Kad.Çvş. 620 630 645 660 675 690 705 720 740

10 I. Kad.Çvş. 590 600 610 620 630 645 660 675 690

11 Çvş. 560 570 580 590 600 610 620 630 645

UZMAN ÇAVUŞLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU (Mülga: 18/03/1986 - 3269/20 md.)

EK GÖSTERGE CETVELLERİ

I Sayılı Ek Gösterge Cetveli

I Sayılı Ek Gösterge Cetveli (Ek: 09/04/1990 - KHK-418/17 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 05/02/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 say ılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/05/1994 - KHK-527/14 md.)

(Subaylar İçin)

01/01/1994 'den 01/01/1995'den

İtibaren Uy- İtibaren Uy-

gulanacak Ek gulanacak Ek

UNVANI DERECE Göstereler Göstergeler

a) Genel Kurmay Başkanı 1 8000 9000

b) Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı

(Orgeneral ve Oramiral olmak kaydıyla) 1 7500 8400

c) Orgeneral-Oramiral 1 7000 8000

d) Korgeneral-Koramiral 1 6600 7600

e) Tümgeneral-Tümamiral 1 6100 7000

f) Tuğgeneral-Tugamiral 1 5500 6400

g) Kıdemli Albay 1 5000 5800

h) Albay 1 4100 4800

j) Diğer Subaylar (Bu Kanunun 109 uncu maddesine 1 3200 3600

göre astsubaysubay olanlar dahil) 2 2600 3000

3 1900 2200

4 1450 1600

5 1100 1300

6 950 1150

7 850 950

8 750 850

II Sayılı Ek Gösterge Cetveli

II Sayılı Ek Gösterge Cetveli (Ek: 09/04/1990 - KHK-418/17 md.; Mülga: 09/08/1993 - KHK-499/36 md.)

(Astsubaylıktan Subaylığa Geçenler İçin)

III Sayılı Ek Gösterge Cetveli

III Sayılı Ek Gösterge Cetveli (Ek: 09/04/1990-KHK-418/17 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 05/02/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 say ılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/05/1994-KHK-527/14 md.)

(Astsubaylar İçin)

01/01/1994 'den 01/01/1995'den

itibaren uygulanacak itibaren uygulanacak

DERECE Ek Göstergeler Ek Göstergeler

1 3200 3600

2 2600 3000

3 1900 2200

4 1450 1600

5 1100 1300

6 950 1150

7 850 950

8 750 850

IV Sayılı Ek Gösterge Cetveli

IV Sayılı Ek Gösterge Cetveli (Ek: 09/04/1990 - KHK - 418/17 md.; İptal Anayasa Mahkemesi 'nin 05/02/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 say ılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/05/1994 - KHK-527/14 md.)

(Askeri Hakim ve Savcılar İçin)

01/01/1994 'den İtibaren 01/01/1995 'den İtibaren

Uygulanacak Uygulanacak

UNVANI DERECE Ek Göstergeler Ek Göstergeler

a) I inci derecede 6 yılını tamamlamış ve

askeri yüksek yargı organları üyeliğine

seçilme hakkını kaybetmemiş olanlara, 1 5000 5800

b) 1 inci derece aylığını almış, 1 inci

sınıfa geçirilmiş ve niteliklerini

muhafaza edenlere, 1 4100 4800

c) Diğerlerine, 1 3500 4000

2 3200 3600

3 2600 3000

4 1900 2300

5 1800 2200

6 1450 1600

7 1350 1500

8 1100 1300

9 950 1150

V SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ (Ek cetvel: 09/04/1990 - KHK - 418/21 md.; Değişik cetvel:19/12/1996 - KHK - 568/3 md.)

Sıra Tazminat

No Kadro ve Rütbe Ünvanı Göstergeleri

1) Genelkurmay Başkanı 30.000

2) Orgeneral veya Oramiral olmak Şartıyla; Kuvvet

Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı 20.000

3) Orgeneral ve Oramiral 15.000

4) Korgeneral ve Koramiral 10.000

5) Tümgeneral ve Tümamiral 8.000

6) Tuğgeneral ve Tuğamiral 7.000

7) Kıdemli Albay 4.500

8) Albay 3.500

9) Yarbay 2.000

Bu Kanuna tabi olup Profesör ve Doçent ünvanına sahip olanlardan Öğretim Görevlisi olarak usulüne uygun bir şekilde akademik kariyerini kullanabilecekleri yerlere atananlara; rütbelerine göre yukarıdaki makam tazminatı ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi emsali akademik personel için akademik kadro ünvanları itibariyle belirlenen makam tazminatı miktarından yüksek olanı ödenir.

KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

1 31/07/1970 TARİHLİ VE 1323 SAYILI KANUNUN 18 İNCİ MADDESİ:

Madde 18 - 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun mali hükümlerinin yürürlüğe girmesi;

a) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun aylık ödemeleri ile ilgili hükümleri “14/07/1965 gün ve 657 say ılı Devlet Memurları Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine ve bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücretlerinin dair Kanun ” un ayl ık ödemelerinin yürürlüğü ile ilgili hükümleri ile birlikte ve aynı usul ve esaslara göre uygulanır.

b) Mahrumiyet yeri ödeneği, öğrenim yurtları ve bursları, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, temsil giderleri ve yakacak yardımına ait hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bu konuları düzenleyen hükümleri ile birlikte uygulanır.

c) Öğrenci harçlıkları ile ilgili hükümleri bu maddenin (a) fıkrası esaslarına göre uygulanır.

d) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153, 158, 176 ve 181 inci maddeleri 1970 mali yılında uygulanamaz. 2005 sayılı Kanunun pansiyon ücret indirimi hakkındaki 2 nci maddesi hükmü ile çocuk zammı ödenmesine ilişkin 5049 ve doğum yardımı ödenmesine ilişkin 5504 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına 1970 mali yılında da devam olunur.

e) Bu kanunun ders ücretleri ile ilgili hükümleri yayımı tarihinde Ek 2, Ek 5 ve Ek 6 ncı maddelerinin hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre çıkarılacak Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden aybaşından itibaren uygulanır.

f) Bu maddenin (a) ve (c) fıkrası hükümleri uygulanıncaya kadar bu konuları düzenleyen eski kanunların uygulanmasına devam olunur.

2 27/06/1989 TARİHLİ VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN HÜKMÜ.

Madde 3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ek göstergeden yararlanan personelin ek gösterge rakamları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Genelkurmay Başkanı, : 4500

b) Orgeneral ve Oramiral olmak kaydıyla Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı, : 4200

c) Orgeneral-Oramiraller, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı ve Başbakanlık Müsteşarı, : 4000

d) Korgeneral-Koramiraller, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Sayıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, : 3800

e) (Değişik bent: 25/01/1990 -KHK - 402/2 md.) Tümgeneral-Tümamiraller, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili, Birinci Sınıf Hakim ve Savcılar, Müsteşarlar, Talim Terbiye Kurulu Başkanı, : 3500

f) Başbakanlık Müsteşar Yardımcıları. : 2600

g) (Ek bent: 23/10/1989 - KHK - 386/2 md.) Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi) : 2400

Yukarıda unvan olarak sayılanlar dışında kalan personelin halen uygulanmakta olan ek gösterge rakamları, aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

30/06/1989 itibariyle 15/07/1989 tarihinden

uygulanmakta olan itibaren uygulanacak

Ek Göstergeler Ek Göstergeler

3300 3800

3000 3500

2700 3200

2400 2900

1950 2400

1800 2150

1650 2000

1500 1800

1200 1500

900 1100

600 750

450 550

300 400

150 200

3 13/03/1969 TARİHLİ VE 1134 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDESİ:

Geçici Madde - Bu kanunun şümulüne giripte, yayımı tarihinde sivil sektörde vazife alan müstafi subaylar da bu kanunun getirdiği haklardan istifade ederler.

4 12/02/1982 TARİHLİ VE 2596 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDESİ:

Geçici Madde - Bu Kanun ile aylık gösterge tablolarında yapılmış olan değişiklik nedeniyle aylıklarda meydana gelecek artışlar hakkında 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (c) bendi hükmü uygulanmaz.

5 14/01/1988 TARİHLİ VE 311 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ MADDESİ:

Geçici Madde 1 - 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun değişik 49 uncu maddesinin bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi ile değişik hükmü kapsamına girenlerden halen emekli olanlar da yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren 65 yaşına kadar bu hükümden yararlandırılırlar.

6 07/12/1989 TARİH VE 3593 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDESİ:

Geçici Madde - (Mülga madde: 06/05/1993 - 3909/2 md. )

7 09/04/1990 TARİH VE 418 SAYILI KHK 'N İN HÜKÜMLERİ:

Madde 36 - Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ek ve değişikliklerine, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa, 2914 sayılıYükseköğretim Personel Kanununa ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almayan personele özel mevzuatları gereği daha yüksek bir tespit yapılmadıkça, genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan genel müdürler için belirlenen ek gösterge rakamına geçmemek üzere, ifa ettikleri görevleri itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri sınıflardaki benzer görevlerin aynı kadro, unvan veya derecesi için belirlenmiş olan ek göstergeler uygulanır.

Madde 44 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut hükümlerin uygulanmasına devam edilir. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

8 23/01/1992 TARİH VE 3768 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDESİ:

Geçici Madde 1 - 09/06/1991 tarihli 3755 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Görev ve Yetkileri ile Bunların Personelinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenleme Yapılmasına Dair Yetki Kanunu İle Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi “Türk Silahl ı Kuvvetleri Personel Kanunu ” için ad ı geçen Yetki Kanunuyla verilen süre bitimine kadar geçerlidir.

9 06/05/1993 TARİH VE 3909 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDESİ:

Geçici Madde - 10 Eylül 1992 tarihinden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre içerisinde, asteğmen rütbesi ile terhis edilen yedek subaylar, sicil notu ortalaması sicil tam notunun %60 ve daha yukarısı olmak kaydıyla terhis tarihinden geçerli olmak üzere teğmenliğe yükseltilirler.

10 28/05/2003 TARİH VE 4861 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDESİ:

Geçici Madde 1 - 11/04/2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununa göre kurulacak astsubay meslek yüksek okullarının ilk mezunları astsubay nasıp edilinceye kadar geçecek süre içerisinde kuvvet komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ihtiyaç duyulacak astsubaylar, bu Kanunla yapılan değişikliklerden önceki mevzuat hükümlerine göre temin edilebilir.

İdeal Hukuk Bürosu İdeal Hukuk ve Düşünce Derneği www.hasansen.av.tr

Bu Site İdeal Hukuk Bürosu'nun Bir Portal Hizmetidir. Tüm Hakları İdeal Hukuk Bürosu'na Aittir.