stu nicholls dot com | menu - Professional dropdown #3
  Zorunlu Açıklama !

5 Temmuz 2015 Pazar   


HSYK atamalarında Cumhurbaşkanı ve Meclis`e yetki verilmesini nasıl buluyorsunuz?
Olumlu
Olumsuz
Yorum Yok
 


 
 
 
 
 
 
Kanunlar  
   


TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU (9)


No : 5434

 

Geçici Madde 206 - (Ek madde: 25/08/1999 - 447/26 md.; İptal madde: Anayasa Mah.nin 23/02/2001 tarihli ve E. 1999/42, K. 2001/41sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 23/05/2002 - 4759 S.K./6. md.)

08/09/1999 tarihinde Sandık iştirakçisi olanlardan 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanlar, yaş haddi nedeniyle istekleri üzerine veya resen emekliye ayrıldıklarında fiili hizmet sürelerinin 10 yılını doldurmuş olmak

şartıyla emekli aylığına hak kazanırlar.

Geçici Madde 207 - (Ek madde: 12/02/2000 - 4505/4 md.)

Yasama organı üyeleri ve dışarıdan atanan bakanlar ile bunların emekli veya dul ve yetimlerinden 01/07/1990 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yürürlükte bulunan kanunların ilgili hükümlerine göre borçlanma işlemleri yapılmış ve tahakkuk eden borçları ödenmiş olanların bu borçlanmaları ile intibak ve ek göstergeleri geçerli sayılır.

Geçici Madde 208 - (Ek madde: 12/02/2000 - 4505/4 md.)

Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce görevleri sona ermiş olanlar için Kanunun ek 68 inci maddesinde söz konusu edilen makam tazminatı, yüksek hakimlik tazminatı ile temsil tazminatı ödenmesinde iki yıllık görev süresini doldurma şartı aranmaz. Ancak bu hüküm 92 nci madde kapsamına girenler hakkında uygulanmaz.

Geçici Madde 209 - (Ek madde: 12/02/2000 - 4505/4. md.)

Süresi kanunlarla belirlenen görevlere atanan veya seçilenlerden görevleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sona erenler istekleri halinde 5434 sayılı Kanunun ek 76 ncı maddesi hükümlerine göre başvuru tarihi ile sosyal güvenlik kuruluşları ile ilgilerinin kesildiği tarih arasında geçen dönem için Sandıkla ilgilendirilirler.

Bu suretle ilgileri kurulanların görevden ayrıldıkları tarihteki derece ve kademeleri başlangıç alınmak, borçlandıkları sürenin her yılı için bir kademe ilerlemesi her üç yılı için bir derece yükselmesi uygulanmak suretiyle bulunacak derece, kademe ve ek göstergelerinin başvuru tarihindeki tutarı üzerinden hesaplanacak kesenek ve karşılıkların toplamı adlarına borç kaydedilir. Bunlar borcun kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde defaten ödemek zorundadırlar.

Görevlerinden ayrıldıkları tarihte tespit edilmiş emekli keseneğine esas aylığı bulunmayanlar hakkında prim ödeme süreleri ve öğrenim durumlarına göre tespit edilecek derece, kademe ve ek göstergeler esas alınmak suretiyle yukarıdaki hükümler uygulanır.

Bunlardan Sandıkça bağlanmış emekli aylıkları, herhangi bir nedenle kesilmiş ya da iptal edilmiş olanlar hakkında da ödenmiş olan emekli aylıklarının defaten tahsili suretiyle yukarıdaki fıkralara göre işlem yapılır.

Geçici Madde 210 - (Ek madde: 11/05/2000 - 4567/2. md.)

Bu Kanunun kapsamına giren hak sahiplerinin aylıkları, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren, Ek 77 nci maddede belirtilen esaslara göre yükseltilir. Ancak, bu yükseltmeden dolayı

geçmişe yönelik aylık ve aylık farkı ödenmez.

Geçici Madde 211 - (Ek madde: 04/10/2000 - KHK/624, md.3; Mülga madde:

Geçici Madde 212 - (Ek madde: 04/07/2001 - KHK 631/2. md.)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 67 nci maddesi hükümleri, Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığınca müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile 31/12/2001 tarihine kadar yürürlüğe

konulacak esaslar çerçevesinde, bu hükümlerden yararlanmamış olan emekli , adi malullük, vazife malullüğü ile dul ve yetim aylığı bağlananlar hakkında da uygulanır. Bakanlar Kurulu, bulundukları derecelerde

çalışma süreleri ve sair hususları dikkate alarak yapılacak derece yükselmelerini yıllara yayarak uygulamaya yetkilidir. bu maddenin uygulanmasında emekliler lehine doğan durumlar dolayısıyla geçmişe yönelik

olarak aylık ve ikramiye farkı ödenmez.

Geçici Madde 213 - (Mülga madde: 08/07/2003 - 4919 S.K./3. md.)

Geçici Madde 214 - (Ek madde: 03/04/2003 - 4839 S.K./8. md.)

Bu Kanunun getirdiği 61 yaş haddi nedeniyle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emekliye sevkedilenler hakkında Ek 68 inci maddenin birinci fıkrasında öngörülen iki yıllık süre aranmaz. (Mülga son cümle:

08/07/2003 - 4919 S.K./3. md.)

Geçici Madde 215 - (Ek madde: 08/07/2003 - 4919 S.K./2. md.)

40 ıncı madde kapsamında bulunan iştirakçilerden;

a) Bu Kanunun yayımı tarihinde;

1. 61 yaşını doldurmuş olup 62 yaşını doldurmamış olanlar Kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay,

2. 62 yaşını doldurmuş olup 63 yaşını doldurmamış olanlar Kanunun yayımı tarihinden itibaren 5 ay,

3. 63 yaşını doldurmuş olup 64 yaşını doldurmamış olanlar Kanunun yayımı tarihinden itibaren 4 ay,

4. 64 yaşını doldurmuş olup 65 yaşını doldurmamış olanlar Kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay,

b) Bu Kanunun yayımı tarihinde 61 yaşını doldurmalarına;

1. 1 ay ve daha az süre kalanlar 61 yaşını doldurdukları tarihten itibaren 5 ay,

2. 1 aydan fazla 2 ay ve daha az süre kalanlar 61 yaşını doldurdukları tarihten itibaren 4 ay,

3. 2 aydan fazla 3 ay ve daha az süre kalanlar 61 yaşını doldurdukları tarihten itibaren 3 ay,

4. 3 aydan fazla 4 ay ve daha az süre kalanlar 61 yaşını doldurdukları tarihten itibaren 2 ay,

5. 4 aydan fazla 5 ay ve daha az süre kalanlar 61 yaşını doldurdukları tarihten itibaren 1 ay,

Süreyle ve 65 yaşını doldurdukları tarihi geçmemek üzere görevlerinde kalırlar.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte makam tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde bulunanlardan, bu madde uyarınca emekliye sevk edilenler hakkında Ek 68 inci maddenin birinci fıkrasında öngörülen iki

yıllık süre aranmaz.

Geçici Madde 216 - (Ek madde: 08/07/2003 - 4919 S.K./2. md.)

17/04/2003 tarihinde Sandık iştirakçisi olanlardan, yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilmeleri gereken tarihteki fiili hizmet süreleri emekli aylığı bağlanması için gerekli süreden az olanlar, 65 yaşını dolduracakları

tarihi geçmemek üzere, emekli aylığına hak kazanmak için gerekli hizmet süresini dolduruncaya kadar görevlerinde kalırlar.

Geçici Madde 217 - (Ek madde: 08/07/2003 - 4919 S.K./2. md.)

03/04/2003 tarihli ve 4839 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarih olan iştirakçiler hakkında, 10/05/2003 tarihi ile bu

Kanunun yayımı tarihi arasında geçen sürede de emeklilik yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarih olarak uygulanır.

Ek Geçici Madde 1 - (Ek madde: 18/01/1979 - 2177/5 md.)

İştirakçilerle erbaş ve erler, Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen sivil iştirakçiler ve T.C. Emekli Sandığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna, BağKur 'a ve çeşitli sandıklara tabi olmayan sivil görevlilerden Kıbrıs Harekatı nedeniyle ve bu harekata doğrudan doğruya bağlı olarak yurdun çeşitli bölgelerinde yapılan ve yapılacak olan askeri intikal ve hazırlıklar sırasında veya harekat esnasında;

A) Ölenlerin dul ve yetimlerine, bu kanunda belirtilen şekilde aylığa müstehak dul ve yetimi olmayanların kanuni mirasçılarına, 8000 gösterge

B) 1 inci derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara 4000 gösterge

2 nci derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara 3750 gösterge

3 üncü derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara 3500 gösterge

4 üncü derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara 3250 gösterge

5 inci derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara 3000 gösterge

6 ncı derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara 2750 gösterge

üzerinden 1978 mali yılına ait Bütçe Kanununda saptanan katsayı, bu kanunun yayımı tarihinden sonra meydana gelecek şehitlik ve maluliyetlerde ise şehit oldukları veya malül kaldıkları tarihte yürürlükte bulunan Bütçe Kanununda saptanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktar kadar tazminat verilir.

Bu tazminat hiç bir vergi ve resme tabi tutulamaz ve borç için haczedilemez.

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca ilgililere ödenecek bu tazminat 3 ay içerisinde faturası karşılığında Hazineden alınır.

Ek Geçici Madde 2 - (Ek madde: 18/01/1979 - 2177/5 md.)

Ek geçici 1 inci madde kapsamına girenlerin çocukları Devlete ait yatılı okul ve eğitim kurumlarında ücretsiz olarak okutulurlar. Bunlardan yükseköğrenim yapacak düzeye ulaşanlar Devlete ve kamu kurumlarına ait yükseköğrenim öğrenci yurtlarından ücret ödemeksizin yararlanırlar.

Her öğrenim dönemi içinde iki defa sınıfta kalanlar yukardaki fıkrada yazılı hakları kaybederler.

Ek Geçici Madde 3 - (Ek madde: 18/01/1979 - 2177/5 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce; vazife malulü ve harp malulü olmuş subay, astsubay, uzman jandarma çavuş, uzman erbaş, sivil iştirakçi, er, erbaş, yedeksubay okulu öğrencileri ile bunların dul ve yetimlerine bağlanmış bulunan aylıklar, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bu kanunla değişik 56 ve 64 üncü maddelerinde yer alan hükümlere göre 01/08/1974 tarihinden itibaren yükseltilerek ödenir.

Geçmiş süre için fark ödenmesi yapılmaz.

Ödenmekte olan aylıkları, bu maddeye göre hesabedilecek aylıklarından fazla olanların eski aylıklarının ödenmesine devam edilir.

Ek Geçici Madde 4 -

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesi uyarınca kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevkedilerek kadrosuzluk tazminatı almaya hak kazanmış

olan albay, general ve amirallerden bu Kanunla değiştirilen yeni yaş hadlerini doldurmamış olanlar da bu Kanunun yaş haddi hükümlerine tabi olarak kadrosuzluk tazminatı almaya devam ederler. Ancak, bunlardan

önceden yürürlükteki hükümlere göre yaş haddini doldurdukları için kadrosuzluk tazminatı kesilmiş olanlara, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından geçerli olmak üzere yeni yaş hadlerini

dolduracakları tarihe kadar kadrosuzluk tazminatı ödenir. Geçmiş süreler için ise, herhangi bir ödeme yapılmaz.

Ek Geçici Madde 5 -

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 01/06/1976 tarihli ve 2013 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile eklenen ek 1 inci maddesi uyarınca aylıkları yükseltilenlerin, öğrenim durumları itibariyle 657 sayılı Devlet

Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanunla değişik 36 ncı maddesinde belirtilen yükselebilecekleri derece ve kademeler dikkate alınmaksızın sözü edilen ek maddedeki esaslara göre intibakları yeniden yapılır ve

01/03/1981 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylıkları yükseltilerek ödenir. Bu maddeye göre yapılan yükseltme işlemi 2182 sayılı Kanundan ayrıca yararlanma hakkını ortadan kaldırmaz.

Ek Geçici Madde 6 -

27/10/1977 tarihli ve 7/13986 sayılı, 07/11/1979 tarihli ve 7/18320 sayılı Bakanlar Kurulu kararları uyarınca, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre emekli, adi malullük, vazife

malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlara ödenmiş ve ödenmesi gereken avanslar Hazineden karşılanır.

Ek Geçici Madde 7 -

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte vazifede olanlardan, durumları bu Kanunla değiştirilen 44 üncü madde kapsamına girenler hakkında da aynı hükümler uygulanır.

Ek Geçici Madde 8 -

Kadın subay yetiştirilmek üzere fakülte ve yüksekokullara askeri öğrenci olarak kabul edilenlerden, kendi kusurları olmaksızın idari bir kararla askeri öğrenciliklerine son verildikten sonra, Silahlı Kuvvetler hesabına

burslu öğrenci olarak okutulup, Türk Silahlı Kuvvetlerinde hizmete alınanların sadece askeri öğrencilikte geçen başarılı süreleri, emsallerinin teğmen nasbedildiği tarihteki teğmen rütbe aylığı üzerinden bu Kanunun

yürürlüğe girdiği tarihteki kesenek ve karşılık oranında, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre borçlandırılmak suretiyle emeklilik hesaplarında hizmetlerine sayılır. Bunlardan emekliye ayrılacak

olanlar için altı aylık bekleme süresi aranmaz.

Ek Geçici Madde 9 -

26/06/1973 tarih ve 1782 sayılı Kanunla 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa eklenen, geçici madde uyarınca, borçlandırılmak suretiyle, aylık bağlamaya esas alınan fiili hizmetleri 30 yıl kabul edilenlerden, 5

yıldan az hizmet eklenmiş bulunanların bu süreleri 5 yıla tamamlanmak, hizmet ilavesinden yararlanmamış olanların ordudan emekliye ayrıldıkları tarihteki fiili hizmetlerine 5 yıl eklenmek suretiyle emekli aylıkları

düzeltilir.

Bunlardan, emekliliğe tabi görevlerde bulunmuş ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekliye ayrılmış olanların, toplam hizmetleri, yukarıdaki fıkra gereğince emsalinin ulaşacağı hizmet süresinden

eksik

olduğu takdirde, eksik olan bu süreleri kadar hizmet ilave edilmek suretiyle işlem yapılır. Yukarıdaki fıkralar kapsamına girenlerin, aylık bağlanmasına esas alınan hizmet süreleri toplamı hiçbir şekilde 40 yılı

geçemez.

Ek Geçici Madde 10 -

Yukarıdaki ek geçici birinci madde uyarınca eklenen süreler, ilgililerin ilk emekliye sevkedildikleri tarihteki görev aylıkları üzerinden, o tarihteki borçlanma esaslarına göre T.C. Emekli Sandığınca borçlandırılır.

Bu borçlanma, ilgililerden, borcun tahakkuk ettirildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren, emekli aylıklarından %10 kesilmek suretiyle tahsil olunur.

Ek Geçici Madde 11 - (Değişik madde: 03/12/1992 - 3854/1 md.)

26/06/1973 tarihli ve 1782 sayılı Kanun kapsamına giren subay ve askeri memurlardan bu Kanuna göre emekli aylığı bağlanmasına esas aylıkları 1 inci derecenin 4 üncü kademesine ulaşanların emekli aylıkları,

kıdemli albaylara uygulanan ek gösterge rakamları dikkate alınarak bulunacak emekli aylığı bağlanmasına esas aylıkları üzerinden düzeltilerek ödenir.

Yukarıda sözü edilenlerden emekliliğe tabi görevlerde bulunmuş ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekliye ayrılmış olanların aylıklarının düzeltilmesinde de aynı işlem uygulanır.

Ek Geçici Madde 12 -

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emekliliğe tabi görevlerde çalışanlara, emekli oldukları tarihte bu Kanun hükümleri uygulanır.

Ek Geçici Madde 13 -

Bunlardan ölenlerin dul ve yetimleri hakkında yukarıdaki ek geçici maddelerin uygulanmasında, ölenin ilk emekliye ayrıldığı tarihten öldüğü tarihe kadar geçen süreleri dikkate alınarak işlem yapılır.

Ek Geçici Madde 14 -

Bunlara geçmiş süreler için görev ve emekli aylıkları ile emekli ikramiyesi farkı ödenmez.

Ek Geçici Madde 15 -

Yirmi fiili hizmet yılını veya ellibeş yaş ve on fiili hizmet yılını dolduran iştirakçilerden, 31 Aralık 1981 tarihine kadar emekliliklerini isteyen ve bu madde hükümlerine göre emekli edilmeleri kurumlarınca kabul edilenlere

değişik 41 inci madde uyarınca aylık bağlanır ve emekli ikramiyeleri %25 fazlası ile ödenir.

Ek Geçici Madde 16 -

Ek geçici 1 inci maddede yazılı durumda bulunan iştirakçilerden anılan maddede belirtilen süre içerisinde emekliliklerini istememiş olanlar 31 Ocak 1982 tarihine kadar; atanmaları Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılmış

olanlar atanmalarındaki usule göre, diğerleri müşterek kararla re 'sen emekliye sevkedilebilirler.

Herhangi bir Bakanl ığa bağlı olmayan Kuruluşlardaki iştirakçiler hakkında da yetkili organlarının teklifi, Maliye Bakanının önerisi üzerine müşterek kararla yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.

Bunlara değişik 41 inci madde hükümlerine göre aylık bağlanmakla beraber emekli ikramiyeleri %15 fazlasıyla ödenir.

Ek Geçici Madde 17 -

Ek geçici 1 ve 2 nci madde hükümlerine göre emekli edilenlerin, emekliye sevkedildikleri tarihten itibaren en fazla üç ay içinde kurumları ile ilişikleri kesilir. Bunların görevlerinden ayrıldıkları tarih 31 Aralık 1981

tarihinden sonra olsa bile bu Kanun hükümlerine göre verilecek emekli ikramiyeleri 31 Aralık 1981 tarihinde emekli aylığı bağlanmasına esas aylıkları üzerinden hesaplanır.

Ancak, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre ödenen emekli ikramiyelerinden, %25 veya %15 tutarında ödenen fazla miktarlar düşüldükten sonra kalan miktar, 1 Mart 1982 tarihinde ödenmesi gereken ikramiye

miktarından az olanlara aradaki fark ayrıca ödenir.

Ek Geçici Madde 18 -

Yukarıdaki ek geçici 1, 2 ve 3 üncü madde hükümleri, Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri ile raportörleri, hakimlik ve savcılık mesleklerinde veya bu mesleklerden sayılan görevlerde bulunanlar, Danıştay ve

Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay savcı ve yardımcıları, tıp doktorları, üniversitelerin, İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin, Devlet Güzel Sanatlar

Akademilerinin, Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün öğretim üye ve yardımcıları ile subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman jandarmalar hakkında uygulanmaz.

Ek Geçici Madde 19 -

Tevdiatçı veya iştirakçilerden 11/07/1971 tarihinden önce, yaş haddi, maluliyet veya ölüm nedeniyle görevlerinden ayrılmış ve hizmetlerinin azlığı veyahut tevdiatçı olmaları nedeniyle aylık bağlanmamış bulunup

da, fiili hizmet süresi 10 yılı geçenlerden hayatta olanların kendilerine, ölenlerin dul ve yetimlerine hizmet sürelerine göre ve 01/06/1976 tarih ve 2013 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanuna eklenen ek 1 inci madde

esaslarına göre intibakları yapılarak, 5434 sayılı Kanunun diğer hükümleri de gözönüne alınmak şartıyla aylık bağlanır.

Bu hüküm 5434 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine 22/06/1956 tarih ve 6741 sayılı Kanunla eklenen fıkraya göre aylık bağlanmış olanlardan fiili hizmet süreleri 10 yıl veya daha fazla bulunanların dul ve yetimleri

ile

geçici 28 inci maddesi kapsamına girenler hakkında da uygulanır.

Ek Geçici Madde 20 -

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun yürürlüğünden önceki hükümlere göre aşağıda adları yazılı Emekli Sandığı ve Kurumlar bütçelerinden ödenmek üzere bağlanmış ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği

tarihten sonra bağlanacak emekli, adi malullük, vazife malullüğü, harp malullüğü, dul ve yetim aylıkları ile yapılacak toptan ödemelerin ve bunlara ilişkin çeşitli hakların bağlanma ve ödeme işlemleri 5434 sayılı

T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca yapılır.

1. Özel İdarelerle Ankara Merkez Belediyesi ve İstanbul Birleşik İdaresi Zat Maaşları Sandığı,

2. Vakıflar Genel Müdürlüğü,

3. Orman Genel Müdürlüğü,

4. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü,

5. İstanbul Üniversitesi,

6. İstanbul Teknik Üniversitesi,

7. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,

8. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü,

9. PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü,

10. Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı,

11. T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü,

Devirle ilgili Kurumlar (Özel İdarelerle Ankara Merkez Belediyesi ve İstanbul Birleşik İdaresi Zat Maaşları Sandığı hariç) bu Kanunun yürürlüğe girdiği yıl içinde ödemeleri gereken emekli, adi malullük, vazife

malullüğü, harp malullüğü, dul ve yetim aylıklarının (Sosyal yardım zammı dahil) bir yıllık tutarını, 6 yıl süre ile aynen ve müteakip 4 yıl içinde de her yıl 2/10 oranında azaltmak suretiyle 10 yıl süre ile ve esaslara

göre T.C. Emekli Sandığına bu yerlerce ödenir.

Özel İdarelerle Ankara Merkez Belediyesi ve İstanbul Birleşik İdaresi Zat Maaşları Sandığına bu Kanunun yürürlüğe girdiği yıl için, Özel İdareler, Ankara ve İstanbul Belediyelerince ödenmesi gereken paralar

yukarıdaki fıkrada öngörülen süre ile ve esaslara göre T.C. Emekli Sandığına bu yerlerce ödenir.

Adı Geçen Zat Maaşları Sandığının hisse senedi, tahvil, taşınır ve taşınmaz bütün malları, alacak ve borçları, bunlara ait kayıt, defter ve belgeler T.C. Emekli Sandığına devrolunur.

Anılan Zat Maaşları Sandığının memur ve hizmetlileri devir işleminin sonuna kadar T.C. Emekli Sandığının memuru olarak almakta oldukları aylıklarla devir işlemlerinde çalıştırılırlar ve bu personelden (Yönetim

Kurulu Başkanı ve üyeleri hariç) T.C. Emekli Sandığında bir göreve geçmek isteyenler ehliyet ve sicilleri uygun olmak şartıyla boş kadrolara almakta oldukları aylıklarla, öncelikle atanırlar.

Aylıkların devrine ve Sandıkça ödenmesine esas tutulacak evrakın şekli ilgili kurum ve T.C. Emekli Sandığı tarafından müştereken tespit edilir.

Devir muamelesi, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en çok 6 ay içinde tamamlanır.

Ek Geçici Madde 21 -

18/01/1940 tarihli ve 3779 sayılı Kanuna tabi Astsubay erbaşlardan 02/07/1951 tarihli ve 5802 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi gereğince (astsubay) lığa intibakı yapılanlardan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği

tarihten önce, emekli, adi malul, vazife malulü olmaları veya ölmeleri sebebiyle görevleri ile ilişiği kesilmiş bulunanların 3779 sayılı Kanun gereğince Astsubaylık rütbelerinde bekleme süreleri (4) yıl olmasından

dolayı, 23/03/1950 tarihli ve 5619 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 30/06/1950 tarihine kadar her rütbede (3) yıllık bekleme süresinden fazla geçirilmiş olan başarılı süreleri toplamına herhangi bir hükümle

evvelce kıdemlerine eklenmiş süreler düşülmek suretiyle, bulunan bu süreleri halen emekli veya dul - yetim aylığı alanların bu aylıklarının bağlanmasına esas tutulan son rütbelerindeki kıdemlerine eklenerek

bulunacak yeni rütbe, derece ve kademe karşılığı aylık bağlanmasına esas aylığı üzerinden ve 2 nci derecenin son kademesini geçmemek, ayrıca 19/02/1980 tarihli ve 2260 sayılı Kanunla sağlanan derece

yükselmesi veya kademe ilerlemesi hakkından da yararlandırılmak suretiyle aylıkları yükseltilerek ödenir.

Geçmiş süreler için aylık ve ikramiye farkı ödenmez.

Ek Geçici Madde 22 -

Sakat olup sakatlarla ilgili mevzuattan yararlanmaksızın ve 25/08/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesine göre tescili yapılmaksızın T.C.Emekli Sandığına tabi görevlere giren ve bedensel ve

zihinsel yeteneklerindeki eksiklik nedeniyle çalışma güçlerini en az %40 oranında yitirdiği sağlık kurulu raporu ile belgelenen ve 15 yıl ve daha fazla fiili hizmeti olanlar da 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 39

uncu maddesine, 13/11/1981 tarih ve 2559 sayılı Kanunla eklenen (j) fıkrası hükmünden yararlanırlar.

Ek Geçici Madde 23 - (Ek madde: 03/12/1992 - 3854/2 md.)

Ek geçici 9 uncu maddede sözü edilenlerden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emekliliğe tabi görevlerde çalışmakta olup da, 1 inci derecenin 4 üncü kademesine gelmiş olanlardan; ek göstergesi bulunmayanlar ile kıdemli albaylara uygulanan ek göstergelerden daha az ek gösterge alanlar, istekleri üzerine emeklilik yönünden kıdemli albayların ek göstergelerine intibak ettirilirler ve anılan göstergeler arasındaki kesenek ve karşılık farkları işlem tarihini izleyen aybaşından itibaren iştirakçiler tarafından ödenir.

İstem tarihi ile bu Kanunun yürürlük tarihi arasında geçen süreye ait kesenek ve karşılık farkları, iştirakçiler adına borç çıkartılır ve görev aylıklarından %10 oranında kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilir.Bunların emekliye ayrılmaları halinde, kalan borçları, varsa emeklilik ikramiyelerinden defaten, emeklilik ikramiyesi olmayanlarla emeklilik ikramiyesi borçlarına yetmeyenlerin artan borçları emekli aylıklarından %10 kesilmek suretiyle tahsil edilir.

KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

1 14/01/1988 TARİH VE 311 SAYILI KHK 'N İN GEÇİCİ 3 ÜNCÜ MADDESİ:

Geçici Madde 3 - Başbakanlık görevinde bulunmuş olup da herhangi bir sebeple görevleri sona erenler bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 6 ncı madde hükmünden yararlanırlar.

2 10/04/1989 TARİH VE 366 SAYILI KHK 'N İN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİ:

Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca aylık gösterge rakamlarının yeniden tespiti dolayısıyle aylıklarda meydana gelen artışlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 14 üncü

maddesinin (c) fıkrası hükmü uygulanmaz.

a- (Mülga bent: 12/12/1984 - KHK - 243/52 md.)

b- (Mülga bent: 12/12/1984 - KHK - 243/52 md.)

c) İl Valiliği veya Emniyet Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunanlardan bu görevlerde geçirdikleri hizmet süreleri 6 yıldan,

d) Profesörlerden; profesörlük kadrosunda, Yükseköğretim Kurulu üyeliği veya Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliği görevlerinde geçirdikleri hizmet süreleri 8 yıldan,

e) Bakanlık Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı veya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı görevlerinde bulunanlardan, bu görevlerde geçirdikleri hizmet süreleri 3 yıldan,

f) Yukarıda ayrı fıkralar halinde yazılı görevlerden birden fazlasında bulunulması halinde, bu görevlerde geçirdikleri hizmet süreleri 10 yıldan,

Fazla olanlara T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bağlanacak emekli aylıklarının hesabında 900 ek gösterge uygulanır.

3 30/12/1987 TARİH VE 306 SAYILI KHK 'N İN 5 İNCİ MADDESİ:

Madde 5 - Makam tazminatı ile Yüksek Hakimlik Tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerin birden fazlasında toplam iki yıl bulunduktan sonra emekliye ayrılanlara makam tazminatları bulundukları en üst görevleri esas alınarak ödenir. Bunlardan istisnai memurluklarda bulunanlarla Devlet Denetleme Kurulu kadrolarında görev alanların makam tazminatlarının ödenmesine devam olunur.

4 27/06/1989 TARİH VE 375 SAYILI KHK 'N İN GEÇİCİ MADDELERİ

Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesiyle getirilen memuriyet taban aylığı ile kıdem aylığı, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Ek 20 nci maddesine göre verilecek emekli ikramiyesinin hesaplanmasında, 01/07/1989 - 31/12/1989 dönemi için %25, 1990 yılı için %50, 1991 yılı için %75 ve 1992 ve takip eden yıllar için %100 oranında dikkate alınır.

Geçici Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ek göstergelerin yeniden tesbiti ile yeni ihdas edilen memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığından dolayı emekli keseneğine esas aylık ve ücretlerde meydana gelen artışlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 14 üncü maddesinin (c) fıkrası hükmü uygulanmaz.

5 01/10/1992 TARİH VE 3841 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİ:

Geçici Madde 1 - 01/01/1992 ile 31/12/1992 tarihleri arasında 65 yaşını doldurmaları sebebiyle 1 inci maddede belirtilen görevlerden emekli olanlara da bu hüküm uygulanabilir.

6 03/12/1992 TARİH VE 3854 SAYILI KANUN 'UN 3 ÜNCÜ MADDES İ:

Madde 3 - Bu Kanuna göre yapılan intibaklarından dolayı geçmiş süreler için, görev ve emekli aylıkları ile emekli ikramiyesi farkı ödenmez.

7 03/12/1992 TARİH VE 3855 SAYILI KANUN 'UN GEÇ İCİ 1 İNCİ MADDESİ:

Geçici Madde 1 - Bu Kanunun T.C. Emekli Sandığından halen aylık almakta olan emekli, dul ve yetimlere uygulanmasında, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce geçen süreler için herhangi bir ödeme yapılmaz.

8 24/11/1994 TARİH VE 4049 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİ:

Geçici Madde 1 - Bu Kanunun 7 nci maddesi ile 5434 sayılı Kanunun Ek 68 inci maddesinde yapılan değişikliğe göre tespit edilen makam tazminatları bu tespitlerin yapıldığı tarihlerden itibaren geçerli olmak üzere ödenir.

9 29/07/1998 TARİH VE 4375 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİ:

Madde 4 : 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 68 inci maddesinin (a) fıkrası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 209 uncu maddesinin 2 nci fıkrası ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Geçici 139 uncu maddesinin 2 nci fıkrası hükümleri dikkate alınarak, yurt içinde tedavilerinin mümkün bulunmadığına karar verilenlerin tedavi amacıyla yurt dışına gönderilmesine ve bunlardan yurt dışı tedavi giderlerinin %10 u oranında katılım payı alınmasına ve söz konusu hükümlerin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar bu Kanunun yayımı tarihini müteakip altı ay içinde Milli Savunma Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşleri alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak ve yönetmelikle tespit edilir.

10 13/06/2001 TARİH VE 4677 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDESİ:

Geçici Madde 1 - 08/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bu Kanun ile değişik ek 77 nci maddesi kapsamına giren hak sahiplerinin aylıkları, 04/10/2000 tarihinden itibaren ek 77 nci maddede belirtilen esaslara göre yükseltilir. Ancak, bu yükseltmeden dolayı geçmişe yönelik aylık ve aylık farkı ödenmez.

İdeal Hukuk Bürosu İdeal Hukuk ve Düşünce Derneği www.hasansen.av.tr

Bu Site İdeal Hukuk Bürosu'nun Bir Portal Hizmetidir. Tüm Hakları İdeal Hukuk Bürosu'na Aittir.